25. Ngày 25-12-1925 (âl 10-11-Ất Sửu): Thi văn dạy Ðạo của Ðức Chí Tôn tá danh A.Ă. và các Ðấng.

25-12-1925 Noel

A.Ă.Â

Cao Ðài đã hiểu lòng của ba đệ tử: Cao Quỳnh Cư, Phạm Công Tắc, Cao Hoài Sang.

Ngài đã ban đầy ơn cho mỗi người, đêm nay phải vui mừng vì là ngày của Thượng Ðế xuống trần dạy Ðạo bên Thái Tây (Europe).

Ta rất vui lòng đặng thấy ba đệ tử kính mến Ta như vậy. Nhà nầy sẽ đầy ơn Ta. Giờ ngày gần đến đợi lịnh nơi Ta. Ta sẽ làm cho thấy huyền diệu đặng kính mến Ta hơn nữa. (Cúng tại nhà ông Cao Quỳnh Cư, đường Bourdais, số 134 SàiGòn).

 

A.Ă.Â

Trước vốn thương sau cũng thương,
Một lòng nhơn đức giữ cho thường.
Trông ơn Thượng Ðế tuông rời rộng,
Sum họp ngày sau cũng một trường.

HỚN THỌ ÐÌNH HẦU

Tiết nghĩa trung cang Hớn đảnh xây,
Phò Lưu dựng Thục một lòng ngay.
Kinh Châu thất thủ nơi Thiên định,
Khiến Hớn vận suy mới đổi thay.

25-12-1925

A.Ă.Â

Muôn kiếp có Ta nắm chủ quyền,
Vui lòng tu niệm hưởng ân Thiên.
Ðạo mầu rưới khắp nơi trần thế,
Ngàn tuổi muôn tên giữ trọn biên.

Thầy khuyên trước một giờ nầy, phải cầu nguyện cùng Ngài và nên coi là ngày vui mừng.

 

LÝ BẠCH (Noel 1925)

Ðường trào hạ thế hưởng tam quan,
Chẳng vị công khanh chỉ hưởng nhàn.
Ly rượu trăm thi đời vẫn nhắc,
Tánh Tiên muôn kiếp vốn chưa tàn.
Một bầu phong nguyệt say ngơ ngáo,
Ðầy túi thơ văn đổ chứa chan.
Bồng Ðảo còn mơ khi bút múa,
Tả lòng thế sự vẽ giang san.

ÐỒ MỤC TIÊN (họa Lý Bạch)

Chẳng kể công khanh bỏ ấn quan,
Bồng Lai vui Ðạo hưởng an nhàn.
Thi Thần vui hứng ngoài rừng trước,
Rượu Thánh buồn say dưới cội tàn.
Nồng hạ trời thương đưa gió quạt,
Nắng thu đất cảm đổ mưa chan.
Vân du thế giái vui mùi Ðạo,
Mơi viếng kỳ sơn tối cẩm san.

LỤC NƯƠNG

Vui nhơn vui Ðạo lại vui thiền,
Vui một bước đường một bước yên.
Vui bóng Cao Ðài che khắp chốn,
Vui gương Ngọc Ðế thấy như nhiên.
Vui ngàn thế tải ngăn nhơn sự,
Vui một màu Thiên đóng Cửu tuyền.
Vui vớt sanh linh nơi bể khổ,
Vui Trời rưới khắp đủ ân Thiên.

Noel 1925

***

Trước vẫn tiếng hứa lời không tìm biết danh Ðại Tiên sao nay còn hỏi. (1)

Ba con chưa đặng thông đạo đức cho lắm! Thầy phải dằn ý nói, sau sẽ rõ, vì ba con cần dùng người (2) chỉ dẫn nữa.Thầy để vậy cho có người chỉ dẫn ba con mọi việc đều do nơi Thầy, con đừng lo lắng.

Cư! Không phải vậy, trước sau như một.

Cư bạch: – Tôi đã có xin ăn chay thêm hai ngày 30 và 15 đặng tinh khiết mà cúng Ðức Cao Ðài Thượng Ðế.

A.Ă.Â: Hay lắm … Chỉ trông cho ba vị đi càng ngày càng vững trên đường Ðạo.

Ái nhơn … sẽ dẫn giải lần một ngày một tí … Xin kiếu.

25-12-1925


(1) Nghĩa là ba ông hỏi ông A.Ă. là ai cho ba ông biết, nên ông A.Ă. trả lời trước đây, vì ba ông chưa biết lập Ðạo.

(2) Người chỉ dẫn là Cửu Nương Diêu Trì Cung và các Ðấng.