3. Giới thiệu của Hiến Pháp Hiệp Thiên Ðài Trương Hữu Ðức.

GIỚI THIỆU

Một cuốn Sử Ðạo, muốn cho có giá trị và có tính cách khách quan, tả đúng sự thật, thì cần có sự cộng tác của người cố cựu rõ hết các việc từ đầu chí cuối, như Bà Nữ Chánh Phối Sư Hương Hiếu chẳng hạn, vì Bà luôn luôn có mặt tại các nơi Xây Bàn lúc đầu và các Ðàn Cơ về sau, nên mỗi việc gì xảy ra hoặc mỗi bài Thánh giáo do Cơ Bút giáng dạy, Bà đều ghi chép lưu lại mà Bà đã thuộc lòng một phần lớn.

Nay vì tuổi cao, sợ không đủ thì giờ để giúp Sử liệu cho Ðạo, nên Bà cho xuất bản cuốn ÐẠO SỬ XÂY BÀN nầy để lưu lại cho hậu thế. Âu cũng là điều đáng mừng cho tiền đồ Quốc Ðạo vậy.

Thay vì đề tựa, tôi xin trân trọng giới thiệu cùng chư quý đọc giả cuốn Lược Sử nầy do một nữ lão thành biên soạn, đúng sự thật một trăm phần trăm, đáng được lưu trử đời đời, để làm tài liệu cho sự khảo cứu có đầy đủ chi tiết ngọn nguồn, có thể giúp ích một phần lớn cho các nhà soạn sử sau này.

Nay kính,

Hiến Pháp H.T.Ð.
(Ấn ký)
TRƯƠNG HỮU ÐỨC