35. Ngày 31-01-1926 (âl. 18-12-Ất Sửu): Ðức Chí Tôn khai đàn cho M. Phủ Kỳ & Ðức Chí Tôn khai đàn cho M. Trung.

Khai đàn cho M. Phủ Kỳ

THẦY

Cao mấy từng mây lố mặt Trời,
Ðài sen vui nở nhánh bông tươi.
Ðạo mầu cậy gã truyền nhơn sự,
Dạy trẻ cho an lấy Ðạo Ðời.

31-1-1926

THẦY

Thầy vui mừng các con.

Trung, con thờ Thầy trên hết là phải, con đem tượng Quan Trường qua bên tay trái Thầy, còn Quan Âm bên mặt. Con thờ Lý Thái Bạch dưới Thầy. Ðại Từ Phụ con hiểu lòng thương là bực nào?

Tắc! con không có miệng phải không?

Thầy viết, con phải cần Thầy để dạy dỗ, đừng ngại.

Cư hỏi: – Thưa Thầy, con chấp bút chưa đặng.

31-1-1926

Khai đàn cho M. Trung

THẦY

Một Trời một Ðất một nhà riêng,
Dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền.
Cầm mối Thiên Thơ lo cứu chúng,
Ðạo người vẹn vẻ mới thành Tiên.

Tắc, có tuân mạng lệnh Thầy chăng?

Thầy có cấm con đừng dự việc hội đàm chăng?

Con sắp đặt hoàn thành rồi thối chức.