5. Sơ giải sự tích Xây Bàn.

ÐẠI ÐẠO TAM KỲ PHỔ ÐỘ

(Tam Thập Bát Niên)

SƠ GIẢI SỰ TÍCH XÂY BÀN

Nhận xét muôn việc chi chi cũng có Thiên Thơ định giờ nên các chơn linh mới dám tình nguyện lãnh lịnh hạ thế cứu đời lập Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ ân xá kỳ ba nầy.

Thời Kỳ Gặp Ðạo

Năm Ðức CAO THƯỢNG PHẨM 37 tuổi (1925) nhằm thời kỳ Ðức Thượng Ðế mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ dùng huyền diệu bố trí cho 3 ông là Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh ham mộ xây bàn mỗi đêm, đêm nào 3 ông cũng họp lại với nhau để xây chiếc bàn lên; ba ông thành tâm khẩn cầu hơi lâu thì quả thật hiển linh, có các Ðấng giáng Ðàn cho văn thi và nhiều bài Thánh giáo triết lý cao siêu nhiệm mầu; cũng nhờ phép linh có các Ðấng mà 3 ông đêm nào cũng thích xây bàn cầu các Ðấng học hỏi Thiên Cơ.

Bởi vì có cuộc xây bàn mới mở được đường xuất Thánh cho nhơn sanh hưởng hồng ân của Chí Tôn trở về cựu vị. xây bàn là làm cho dễ dàng sự giao thông, người dưới thế mà được gần gũi cùng các Ðấng vô hình, học hỏi nhiều sự huyền phép Thiêng Liêng ban cho, 3 ông mới mở Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ năm Bính Dần (1926).

Xây bàn là vô cùng hiển linh. Gây cảm tình cùng 3 ông: Hộ Pháp, Thượng Phẩm, Thượng Sanh, các Ðấng đến lập phương thế thông công cõi vô hình hiệp với hữu hình đặng mở cơ tận độ 92 ức nguyên nhân đang trầm luân nơi khổ hải nầy.

Ngày 15 tháng 10 năm Ðinh Dậu (1958)

Biên soạn

Nữ Chánh Phối Sư
(Ấn ký)
HƯƠNG HIẾU