1. Thuyết Ðạo của Ðức Hộ Pháp tại Ðền Thánh đêm 17-8-Quí Tỵ (24-09-1953): Vía của Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

Rút bài Thuyết Ðạo của Ðức Hộ Pháp
Tại Ðền Thánh đêm 17-8-Quí Tỵ (1953)

Ðêm nay là ngày Vía của Nhứt Trấn Oai Nghiêm kiêm Giáo Tông Ðại Ðạo Tam Kỳ Phổ Ðộ.

Ðức Giáo Tông chúng ta lấy làm hân hạnh nhờ ơn Ðức Chí Tôn ban cho chúng ta một người Anh Cả Thiêng Liêng hiển linh quyền năng vô đối, Bần Ðạo nhớ lại hồi buổi ban sơ mới khai Ðạo, thật ra Bần Ðạo không có đức tin gì hết, không có tin đến nước Ðại Từ Phụ tức cười. Ngài đến nhà Bần Ðạo năm Ất Sửu dạy cả mấy Anh lớn ngày nay là Chức Sắc của Ðạo, đi đến mọi nhà, thật ra Ðức Chí Tôn đến thăm đến viếng mọi con cái của Ngài. Bần Ðạo không đức tin gì hết, nghe nói Tiên giáng đi theo nghe chơi, làm cho Ðại Từ Phụ phải tức cười. Ngài cho bài thi ai nấy cũng tốt, duy có bài thi của Bần Ðạo rất dị hợm như vầy:

Thi

Ngao ngán không phân lẽ thiệt không,
Thấy thằng áp út quá buồn lòng.
Muốn giàu Thầy hứa đem cho của,
Cái của cái công phải trả đồng.

Ðại Từ Phụ còn thêm hai chữ “nghe con” cho đến bảy tháng xuống ở Thủ Ðức, năm thiên hạ bịnh chướng, khi không khởi phù mình rồi chết, nhứt là tại Thủ Ðức, lắm bịnh nhơn quá chừng, Ðức Chí Tôn bảo xuống ở Thủ Ðức cứu bịnh cho họ trong bảy tháng, xuống ở Thánh Thất của Ðạo, nhờ Ðức Lý giảng dạy với ngòi bút, trọn bảy tháng trường mới biết Ðạo. Có cái hay hơn hết là những điều gì Ngài dạy trong Cơ Bút là những sở hành trong kiếp sanh của Bần Ðạo.

Bần Ðạo làm chứng một Ðấng mà Ðức Chí Tôn đã lựa làm Anh Cả của chúng ta linh hiển lạ lùng, không cần lập đi lập lại, đối với Chức Sắc tất nhiên cả Thánh Thể của Ðức Chí Tôn, Bần Ðạo cốt yếu nói với toàn con cái của Ngài nam nữ lưỡng phái phải định tâm và kiên cố đức tin của mình. Các việc Ðức Chí Tôn tiên tri, Bần Ðạo vừa nói từ từ, nói đủ hết, Bần Ðạo thú thật nhờ cái linh hiển của Ngài, nhờ Ngài giáo hóa nên Bần Ðạo hôm nay được khối đức tin mạnh mẽ to tát. Nếu không có nhờ Anh Cả vô biên linh hiển ấy chắc là phận sự yếu trọng của Bần Ðạo hôm nay chỉ mơ hồ, đức tin yếu ớt, thiếu đức tin, thiếu cương quyết, thiếu tâm Ðạo vững chắc.

Bần Ðạo tưởng, nếu ba điều ấy thiếu thì nền chơn giáo không được nên hình như thế nầy. Cả thảy con cái Ðức Chí Tôn đều biết không có nền chơn giáo nào chỉ có hai mươi mấy năm mà đặng bành trướng, danh thể của nó cao trọng truyền bá một cách mau chóng, như nền Ðạo Cao Ðài của Ðức Chí Tôn.

Hôm nay Bần Ðạo chứng chắc quả nhiên như vậy, cái năng lực của Ðạo hôm nay được như thế là nhờ Ðức Lý Ðại Tiên cầm quyền thiêng liêng vô đối, nhờ Anh Cả của ta là Ðức Lý Giáo Tông điều khiển quyền năng vô hình của Ngài.

Bần Ðạo hôm nay mới đặng cái quyền và năng lực bành trướng như thế này. Có một điều Bần Ðạo dặn trước, những kẻ tưởng Ngài vô hình coi chừng Ngài, những kẻ thiếu đức tin dám khi rẻ quyền linh của Ðạo, oai quyền của Ngài, coi chừng Ngài trừng trị, những kẻ nào phạm nhằm Thiên Ðiều, Bần Ðạo dám quả quyết khó tránh nơi tay của Ngài.

Các con cái Ðức Chí Tôn coi Ngài rất công bình. Ngài dạy: Phải lập công, lập đức, lập ngôn, tức nhiên là “Tam Lập”. Ngài rất công bình, rất oai quyền. Thiên vị chúng (?) nhờ Ngài bảo vệ, không thế gì sơ sót.

Ðức Chí Tôn coi Ngài cũng như một Tướng Soái, oai quyền của Ngài lớn lắm. Ở nơi Ngọc Hư Cung quyền của Ngài yếu trọng vĩ đại to tát lắm.

Cả con cái của Ngài cũng nên tin nơi Ngài, mong mỏi nơi Ngài để cả ước vọng và đức tin nơi Ngài.

Bần Ðạo xin khuyên một điều: Lớn nhỏ phải yên tâm giữ Ðạo, đừng sơ sót nhứt là đừng có ỷ công khi lịnh, coi chừng Ngài, Ngài trừng trị một cách oai quyền, trước mắt Bần Ðạo đã thấy, hai mươi mấy năm lập Ðạo cùng Ngài, Bần Ðạo quả quyết như vậy.

Chúng ta hãy để trọn đức tin nơi Ngài một Ðấng công chánh oai quyền, nhưng rất yêu ái. Chúng ta được Ngài bảo vệ cho thật là một sự an ủi vĩ đại trong kiếp sanh của chúng ta đó vậy.

Phụ ghi: (?) Chúng tôi nghĩ, do kỹ thuật ấn loát, hoặc đánh máy,
đã thiếu mất một chữ nơi đây. Chữ đó có thể là (ta)?