17. Ngày 27-11-1926 (âl. 22-10-Bính Dần): Ðức Chí Tôn thâu Môn Ðệ.

Vendredi 27 Novembre 1926 (22-10-Bính Dần)

Hỉ các Ðẳng Nhơn Sanh,

Trung thượng sớ, lấy toa số 2 để sau con.

Phạm Văn Danh:

Vì thương nhơn loại cực lòng Ta,
Ta hỏi nhơn sanh có biết à?
À Ðất Trời kia ai Tạo hóa,
Hóa sanh chung hưởng há quên già.

Thâu

Nguyễn Văn Chung:

Quên già, già cũng một cười thôi,
Thôi kẻ quên ơn nói chẳng rồi.
Rồi cuộc tuần hườn sau mới rõ,
Rõ rồi hối hận việc thôi rồi.

Thâu

Võ Văn Nhàn: (Cẩm Giang, Tây Ninh)

Thôi rồi một giấc biệt ngàn thu,
Thu muốn xuân về phải rán tu.
Tu luyện tua bền lòng sắt đá,
Ðá bền cũng phải đổ về Thu.

Thâu

Nguyễn Văn Quyến: (Cẩm Giang)

Về thu chạnh dạ nhớ hồi xưa,
Xưa đã cam lòng đã rõ chưa.
Chưa rõ nay còn tìm tỏi đến,
Ðến nơi cửa Phật biết rồi chưa?

Rán tu kẻo muộn. Thâu.

Huỳnh Văn Ngô: (Hiệp Ninh, Tây Ninh)

Rồi chưa Nhơn đạo đến cầu tu,
Tu ấy nặng nề lắm công phu.
Phu phỉ lòng kia phàm chưa dứt,
Dứt lòng trần tục sẽ xin tu.

Thâu

Ðoàn Văn Nuôi: (Hòa Hưng, Rạch Giá)

Xin tu phải rõ Ðạo là gì,
Vì chẳng đồi phong nẻo phải đi.
Ði đến tầng cao rồi biết thấp,
Thấp cao hai lẽ rõ là chi.

Thâu

Ngô Văn Hồng: (Hòa Hưng, Rạch Giá)

Thấp cao hai lẽ rõ là chi,
Chi cũng chẳng qua biết thế thì.
Thì đặng thân hiền trăm tuổi thọ,
Thọ như ông Thọ sướng li bì.

Thâu

Phạm Văn Ðể: (Cẩm Giang, Tây Ninh)

Li bì cảnh ngộ dạ hằng lo,
Lo chẳng đặng mà cũng rán lo.
Lo cửa lo nhà lo sức kém,
Kém vì chưa biết Ðạo nên lo.

Phải xét mình cho lắm nghe! Thâu.

Trang Văn Khánh: (Long Thành, Tây Ninh)

Nên lo cho đặng mối cang thường,
Thường bữa trau giồi cái tánh cương.
Cương trực lòng như người Thánh trước,
Trước làm quân tử tánh phi thường.

Thâu

Nguyễn Văn Liểng: (M. Trực, Lộc Ninh, Tổng Thanh Hóa, Rạch Giá)

Phi thường hạnh ấy nghĩ mà lo,
Lo hết sức người mới thấy cho.
Cho cái kiếp trần danh với lợi,
Lợi gì cho bằng Ðạo Tiên Nho.

Rán tu hạnh. Thâu.

Ngô Văn Nho: (Cẩm Giang, Tây Ninh)

Tiên Nho cũng học Phật chung nền,
Nền Ðạo tu tâm chí cũng nên.
Nên đạo hạnh mình, mình cạn xét,
Xét cho tột lý Ðạo nhà nên.

Thâu

Nhà nên cũng tại gái lòng lành,
Lành dữ khuyên ai chớ cạnh tranh.
Tranh lắm bà con đều ghét nết,
Nết na tề chỉnh ấy khôn lanh.

Thâu. Rán tu hạnh, việc chi sẽ có Thầy.

Nguyễn Văn Tám:

Khôn lanh cho biết Ðạo mà theo,
Theo đặng kịp người khỏi ngặt nghèo.
Nghèo ngặt bởi lòng không chứa đức,
Ðức là cây cội dục lòng theo.

Thâu

Ðặng Văn Nẵm:

Lòng theo mây gió ngậm ngùi thay,
Thay đổi cuộc kia có mấy ngày.
Ngày lại tháng qua đời chóng chạy,
Chạy quanh chưa mệt đã qua ngày.

Thâu

Huỳnh Thị Bài:

Qua ngày đã thấy giấc chiêm bao,
Bao nhiêu tình cảnh luống thêm sầu.
Sầu dã dượi lòng ta tuổi lớn,
Lớn nhỏ khuyên lo Ðạo khá cầu.

Thâu

Lê Thị Chánh: (Phú An Hòa, Mỹ Tho)

Khá cầu mà học Ðạo cao xa,
Xa chốn tục phàm khá bước qua.
Qua khỏi đem người lên Nữ phái,
Phái chi cho có ít người cao.

Thâu: Cẩm Giang.
Cũng thâu: Long Thành, Hòa Ninh.

Thầy ban ơn cho các con.