23. Ngày 07-12-1926 (âl. 03-11-Bính Dần): Ðức Quan Thánh Khai Ðàn Huỳnh Văn Sĩ..

Mardi 07 Décembre 1926 ( 03 tháng 11 Bính Dần).

Khai Ðàn Huỳnh Văn Sĩ.

Thiên Phong bình thân.

Quang minh khá rõ chánh cùng tà,
Thánh đức ngôi xưa chẳng ở xa.
Hữu phước sẵn Thầy năng cải số,
Kỷ cang liệu để tánh ôn hòa.

Quan Thánh Ðế thừa mạng Ngọc Hoàng Thượng Ðế khai Thiên Bàn. Khai Ðàn.

Nguyễn Văn Hùng:

Hùng suy đã lắm thảm buồn vui,
Cái bả vinh hoa hưởng đủ mùi.
Ðạo đức thần linh không kẻ chuộng,
Éo le hơn thiệt gánh không rồi.

Quan Thánh Ðế đại hỉ, đại hỉ.