26. Ngày 11-12-1926 (âl. 07-11-Bính Dần): Ðức Chí Tôn dạy lễ an táng Chưởng Pháp Thượng Tương Thanh.

Samedi 11 Décembre 1926 (07-11-Bính Dần).

THẦY

Các con,

Diêu đợi nghe.

Trung, Lịch, hai con phải dụng Ðại Lễ mà an táng Tương nghe. Thầy ngặt một lẽ chẳng thế nào đem Tương vào “Tam Thập Lục Thiên” phải để nó đợi nơi “Ðông Ðại Bộ Châu” mà chờ Tòa Tam Giáo phát đạt. Thầy có để lời cho Thái Bạch Kim Tinh cầu rỗi. Nhưng Người giận Tương không công quả, dâng bộ công Thiên Thơ ra trống trải lắm, tại nơi Tòa mới cải chối nỗi gì. Người nhứt định không dự đến.

Các con nghe à.

Vậy trong Hịch Văn Sớ Tấu, các con phải thượng nơi Tòa Tam Giáo mà cầu rỗi cho nó thiệt hết lòng, rồi Thầy sẽ rỗi cho nó. Các con hiểu.

Lịch bạch Thầy về sự Ðại Lễ…..

Không con… Ðại Lễ là làm theo một lễ với sự an táng bậc Thái Lão nghe.

Trung, Lịch đứng tên.

Diêu, con chưa đặng định Thần khi Thầy giáng há! Những lời Thầy dạy con phải sắp đặt phần Nhơn đạo rồi sẽ lấy hồn xác con mà dùng về việc Ðạo, nghĩa là: Con phải tính cho xong phận sự làm người rồi lo hành Ðạo mà thôi. Con hiểu à.

Thầy còn dạy con nhiều nữa Diêu.

Trung, Lịch, lễ ấy phải khởi đầu giờ Tý nghe.

Thầy ban ơn cho các con.