51. Ngày 08-01-1927 (âl. 05-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Samedi 08 Janvier 1927 (05-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu khá nói cùng kẻ đến đây chẳng tâm Ðạo, chỉ đến cầu gia đạo và cầu thuốc, biết rằng: Ðây vốn là Ðền thờ Ngọc Ðế chớ chẳng phải là nhà thương hay là tiệm bói, nghe à!….

Thượng Hoài Thanh! Vì lời nguyện Hiền Hữu, Lão vị đó chút.

Hứa Thị Quý:

Long cốt mộc dung bả nhứt chi,
Xà bì phàn vị hiệp trần bì.
Mật phong tu thủ dung hồi vị,
Kỳ thọ hàm dương mãn nhựt thì.

Hứa Thị Mục:

Lao tâm hỏa vọng thượng đầu tiêu,
Khả dụng lục căn hiệp mộc điều.
Khử hỏa thủy tu tam xích hiệp,
Nhãn trung tẩy uế nhựt hoan thiều…

Hứa Thị Lang:

Thanh chi bạch truật hiệp sài hồ,
Phấn tuyết tùy thời đải thiệt cô.
Nhứt nhựt khả dùng tam đảnh được,
Tam viên bất nạp hữu phong hồ.

Trì:

Nể nữ song quang hỏa lậm trung,
Bất cầu vượt thế khả Thiên tùng.
Nhứt tâm khẩn đảo Cam Lồ thủy,
Hòa hiệp nhứt tràng bạch lão ông.

Nghe à …

Thượng Hoài Thanh, Hiền Hữu mời phu nhơn của Hiền Hữu kiến ngự Thầy khi chư Nhu xuất ngoại.

Tường cũng vậy. Thổ nhơn thượng sớ…. Nữ phái loạn Ðàn há?

Anh:

Anh phong nhứt thế chiếm quan trường,
Hữu thế hữu thời Ðạo khả dương.
Niên ngoạt nhựt thì Thiên dĩ định,
Hữu căn tắc hữu định cao lương.

Thâu

Viết:

Viết thầm thì ắt hóa văn hay,
Có chí bình sanh ắt có tài.
Muôn một ít đời lòng khá nhớ,
Trị nhà phải nhớ nước non dài.

Thâu

An:

An thân ngự đặng chốn cân đai,
Hai chữ vô tư rán sức nài.
Nở mặt Tông đường gìn đạo đức,
Nên mình là biết phận làm trai.

Thâu

Thiền:

Thiền môn hữu số khả trì tâm,
Chơn Ðạo lưu niên hữu chí tầm.
Thánh hạnh mạc vong ưu thế tận,
Thiên thơ dĩ hứa phận cao thâm.

Thâu

Vưng:

Vưng theo sở lượng của Thiên Công,
Cửa tuyết chen chơn lánh khỏi vòng.
Nặng vẻ công danh thêm nặng phận,
Thà ôm cầm đến chốn rừng tòng.

Thâu

Tú:

Tú cẩm chưa khoe đặng rỡ màu,
Rán theo đạo hạnh lập thân sau.
Nghèo hèn đừng đổi lòng thành thật,
Mới đặng khi may mặc cẩm bào.

Thâu

Sum:

Sum sê trước cửa quế hòe đưa,
Tuổi ấy đi tu gẫm cũng vừa.
Mượn nước Cam Lồ lau tục trái,
Ðường Tiên nẻo Phật sớm đưa chơn.

Thâu

Ngà:

Ngà ngọc chưa phen đổi đức tài,
Giá trong ai dám độ nên hay.
Mình vàng chưa phải toàn trong sạch,
Biết chữ chưa hay đủ gọi tài.

Thâu

Toàn thâu: 30 Nam+ 8 Nữ = 38.

Thầy ngự, mời chư Nhu ra hết khỏi Ðàn. Ðóng cửa lại.