56. Ngày 13-01-1927 (âl. 10-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch dạy thi văn (Ðiệu văn Ðộng Ðình: Tứ Tượng và Bát Quái) & thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Jeudi 13 Janvier 1927 (10-Tháng Chạp Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Nhu,

Ngồi kiết tường.

Hộ Pháp Hiền Hữu ngâm hai bài trước, Thượng Phẩm Hiền Hữu hãy đề hai bài số 1 và số 2 Lão còn kết.

Chú giải: Chinh chuyên: chinh là nghiêng; chuyên là chở. Chở nghiêng nghĩa là chở nặng nề.

Thần Huệ Kiếm: Huệ trí vỉ vi kiếm tác Ðạo giả: Lấy huệ trí làm gươm mà hành Ðạo…

# 3:

Dân dưới phép tụng đình,
Nước dưới phép đao binh.
Nhà dưới phép luật hình,
Còn chi hai chữ thái bình.
Ngửa nghiêng chín bệ gập ghình ba châu,
Non sông nhuộm một màu sầu.
Nền giao cỏ láng sân chầu sương phong,
Dân chẳng hiệp đồng,
Quan chẳng vị công,
Vua chẳng phải giòng,
Về Ðông hết kế Tử Phòng,
Ðoạt binh thơ chẳng Trương Tòng mưu mô.
Tiếc thay một gánh cơ đồ,
Xa thơ khuất dấu ngọn cờ bặt tăm.
Nòi anh phong đó, cơ nghiệp hỏi ai cầm?

# 4:

Cũng xương, cũng thịt, cũng khí, cũng huyết Nam,
Cũng văn, cũng pháp, cũng phong, cũng tục Nam,
Cũng xã tắc, cũng triều đình của nhà Nam.
Ngôi Tiên đã lấm gót phàm,
Kẻ chăn dân lại ra làm con buôn.
Dân như cá chậu gà chuồng,
Tiếng oan trăm họ trêu buồn ngậm than.

Bát Quái:

Quốc gia nghèo nàn, dân khó mở mang,
Lăng điện phá hoại, Văn miếu bỏ hoang,
Trí quân lánh mặt, hồn nước điêu tàn.
Gặp cơn xúi ác giục loàn,
Người ngay tránh dạng, đứa gian khoe mình.
Tỷ như một đám bù nhìn,
Cân đai một vẻ thân hình một nơi.
… Ấy cũng gọi đời …….

Lão dặn Thượng Phẩm phải biên số, là vì điệu văn Ðộng Ðình chẳng phải mỗi điệu vậy là dứt, Lão còn kết thêm nữa.

Tỷ như:

Bài số một, gọi là điệu Thái Cực.

Bài thứ nhì, gọi là điệu Lưỡng Nghi.

Bài thứ ba, gọi là điệu Tứ Tượng.

Bài Lão nói là điệu Bát Quái.

Vậy Lão làm tiếp rồi sẽ chỉ….

Bài số 4:

…. Hộ Pháp giải nghĩa…. Vậy thì gọi là điệu Thái Cực là sao? Lão chỉ cho Thượng Phẩm: – Ðọc bài số 1, khi nhập đề như vậy, thì là không không, chưa hiểu căn cước đề thân, thì gọi là nhập: Hư Vô. Thái Cực là vì đó một tiếng. Nhập lại Hư Vô.

Bài số 2 ba tiếng là Tam Giáo. Sĩ dân hai tiếng ấy là Lưỡng Nghi.

Bài số 3, ngũ ngôn ấy là Ngũ Chi. Bốn chữ … Tứ Tượng là đó.

Bài số 4, chín chữ là Cửu Lưu đó. Tám chữ … ấy là Bát Quái.

Lão sẽ tiếp điệu Biến Hóa Vô Cùng rồi mới kết cho toàn điệu.

Chư Ðạo Hữu lấy điệu văn ấy làm ra mỗi người một bài cho Lão sửa. Phải tùy theo từ chữ, từ giọng, vậy mới trúng niêm luật; bài của Lão chỉ dùng làm kiểu đó thôi…

Jeudi 13 Janvier 1927 (10-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Thổ nhơn nhập nội … Thâu. Như ai có đến nữa thì nói rằng: Chẳng bao lâu thì chư Ðạo Hữu đến Soài Riêng … nghe à. Chư Tín Nữ thượng sớ. Thái Bính Thanh hành lễ… Tường… Cười….

Xuyên:

Xuyên sơn viễn vọng đến nơi đây,
Lẽ phải khuyên em rán đợi Thầy.
Chưa hiểu rõ cùng nền Ðạo cả,
Bến Tre có thuở đặng sum vầy.

Thâu Kỉnh.

Ắc:

Ác ai để mặc kẻ lo toan,
Miệng thế đừng nghe tiếng luận bàn.
Kẻ dại mình khôn dìu dắt dẫn,
Thương sanh phải độ đến nơi Ðàn.

Thâu

Út:

Út eo nhưng hiểu giữ bền lòng,
Trinh liệt thờ chồng đã gắng công.
Buổi nhọc đã qua trong lúc sướng,
Từ xưa công thưởng trả vay đồng.

Thâu

Hơn:

Hơn người chẳng phải dụng mưu hay,
Ðức phục nhơn tâm mới thiệt tài.
Thuận dưới hòa trên nhà sắp đặt,
Ðạo mầu đừng vội trễ nay mai.

Thâu

Chua:

Chua cay em đã lắm mùi đời,
Chẳng biết buổi nào đặng thảnh thơi.
Nặng chở thuyền con không chắc vững,
Thương thân khá phú tại tay Trời.

Thâu

Kinh:

Kinh tâm có nhớ lúc xưa chăng?
Mà đến không lo nết sửa răn.
Mối nợ chưa rồi không lánh mặt,
Thừa ưa đừng tưởng việc đời rằng.

Thâu

Thân:

Thân chưa hết nợ dễ chi tu,
Thà gánh cho kham phận mịt mù.
Biết Ðạo khó gìn mang lỗi trọng,
Về lo tập tánh đặng ôn nhu.

Thượng.

Nguyên:

Nguyên nhân thân lại quá như phàm,
Vì lợi cũng tranh, danh cũng tham.
Ăn bóc chưa hay dơ ngón bóc,
Ham phàm ắt phải lụy cùng phàm.

Thâu

Sửu:

Sửu niên chẳng vẹn nội nhà mình,
Dầu đến đã đành phận hiển vinh.
Chức Giáo Hữu ban lo đạo đức,
Phải truyền chơn Ðạo độ nhơn sinh.

Thâu

Tùng theo thì thế lập thân danh,
Cửa Ðạo gởi thân gẫm đã đành.
Dạy kẻ đặng lành hiền chức sẵn,
Chẳng ai tranh cạnh chẳng ai giành.

Thâu

Toàn thâu. Thái Bính Thanh, Hiền Hữu khá dặn những kẻ thờ Tà Thần Tinh Quái nhớ từ bỏ chúng nó nghe.