15 Avril 1927 (Phú-nhuận) – Thánh-giáo dạy phải tự lập, đừng đợi Thầy bồng ẵm

15 Avril 1927 (Phú-nhuận)

Thầy các con

Máy Thiên-cơ các con chưa rõ; các con cứ tưởng lầm rằng Thầy không kềm chế kẻ vô lương đặng. Các con hằng muốn thấy kẻ ấy bị hành phạt nhãn tiền, thì mới vừa lòng các con. Nhưng Thánh-Ý Thầy không phải vậy đâu. Thầy đã nói cho các con hay trước rằng: nếu các con không tự lập ở cõi thế nầy, là cái đời tạm của các con, thì Thầy cũng không bồng ẵm các con mà đỡ lên cho đặng. Ấy vậy cái vấn đề tự lập là vấn đề các con phải lo đó. Thầy vì công lý mà khai Ðạo cho các con cũng là một phúc hạnh lớn cho các con. Nếu Thầy còn đưa tay bồng ẵm thì các con chẳng còn để ý chịu nhọc vì Ðạo, Thầy lại có nói rằng: Ngày nào các con còn trông thấy một đều bất bình ở đời nầy, thì Ðạo chưa thành vậy.

Mối Ðạo Thầy đưa cho các con phăn đầu hết, thì các con phải biết trách nhậm các con lớn lao cao thượng là chừng nào – Nếu các con không biết nghĩa vụ của Ðạo, thì sao cho xứng đáng. Vậy thầy khuyên các con cứ thìn lòng thìn nết, cho có trật tự trong Ðạo, thì tức nhiên muôn điều khó nhọc cũng tan như giá.

Các con vì Ðạo là việc công-lý mà công lý đánh đổ cường quyền, thì Ðạo mới phải Ðạo. Các con hiểu à!