25 Fevrier 1926 – Thánh-giáo dạy cách lễ bái và thờ Thiên Nhãn

25 Fevrier 1926

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương

TRUNG vô giữa bái lễ cho Thầy coi…

Con làm lễ trúng,song mỗi gặt,con nhớ niệm câu chú của Thầy: “NAM-MÔ CAO-ÐÀI TIÊN-ÔNG Ð I-BỒ-TÁT MA-HA-TÁT”

Ðại lễ là làm lễ ba lần
Lần đầu dâng hương và hoa,
Lần giữa dâng rượu.
Lần chót dâng trà.

Phải chính mình con dâng các lễ ấy.

Khi bái lễ, hai tay con chắp lại, song phải để tay trái ấn TÝ, tay mặt ngửa ra nằm dưới, tay trái để lên trên.

Từ đây (25-2-26) 13 tháng Giêng năm Bính-Dần, con phải may riêng một bộ áo lễ, tay rộng, cổ trịch, như áo Ðạo, nhưng phải gài chín mối, màu xanh da trời. Con nhớ mang giày gai đặng hầu Thầy, còn nhứt nhứt đều để cẳng không hết.

Lạy là gì?
Là tỏ ra bề ngoài, lễ kỉnh trong lòng.
Chắp hai tay lại là tại sao?

Tả là Nhựt, hữu là Nguyệt, vị chi Âm-Dương; Âm-Dương hiệp nhứt phát khởi Càn-Khôn, sanh sanh hóa hóa. Tức là Ðạo.

Lạy kẻ sống thì hai lạy là tại sao?

Là nguồn cội của nhơn-sanh lưỡng hiệp Âm-Dương mà ra. Ấy là Ðạo.

Vong phàm bốn lạy là tại sao?
Là vì hai lạy là của phần người, còn một lạy Thiên, một lạy Ðịa.
Lạy Thần lạy Thánh thì ba lạy là tại sao? Là lạy đấng vào hàng thứ ba của Trời, và cũng chỉ rằng lạy Tinh-Khí-Thần hiệp nhứt. Ấy là Ðạo.

Lạy Tiên lạy Phật thì chín lạy là tại sao?
Là tại chín Ðấng Cửu-Thiên khai hóa.

Còn lạy Thầy mười hai lạy là tại sao?
Các con không biết đâu?

Thập nhị Khai-Thiên là Thầy,Chúa cả Càn-Khôn-Thế-Giái;nắm trọn thập nhị Thời-Thần vào tay; số mười hai là số riêng của Thầy.

… Chưa phải hồi các con biết tại sao vẽ Thánh-Tượng “Con Mắt” mà thờ Thầy, song Thầy nói sơ lược cho hiểu chút đỉnh.

Nhãn thị chủ tâm
Lưỡng quang Chủ Tể.
Quang thị Thần,
Thần thị Thiên,
Thiên giả, Ngã giả.

Thần là khiếm khuyết của cơ mầu-nhiệm từ ngày Ðạo bị bế. Lập “Tam-kỳ Phổ-độ” nầy duy Thầy cho Thần hiệp Tinh-khí đặng đủ “Tam Bửu” là cơ mầu-nhiệm siêu phàm nhập Thánh.

Các con nhớ nói vì cớ nào thờ con mắt THẦY cho chư Ðạo Hữu nghe.

Phẩm vị Thần, Thánh, Tiên Phật từ ngày bị bế Ðạo, thì luật lệ hỡi còn nguyên, luyện pháp chẳng đổi, song Thiên-Ðình mỗi phen đánh tảng “Thần” không cho hiệp cùng “Tinh-khí”.

Thầy đến đặng hườn nguyên Chơn-Thần cho các con đặng đắc Ðạo. Các con hiểu “Thần cư tại Nhãn”;. Bố trí cho chư Ðạo-Hữu con hiểu rõ. Nguồn-cội Tiên Phật do yếu nhiệm là tại đó. Thầy khuyên con mỗi phen nói Ðạo hằng nhớ đến danh Thầy.