28 Octobre 1926- Thánh-giáo Pháp văn cho Ðạo-Hữu Pháp

28 Octobre 1926
18 tháng 9 năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

DIEU TOUT-PUISSANT qui vient sous le nom de CAO-ÐAI pour dire la VÉRITÉ en Annam.

M. et V…

Venez après d’ici,

Croyez-vous qúil est impossible à DIEU de faire ce qúil veut faire?

M… – Tu es désigné par moi pour accomplir une tâche ingrate mais humanitaire. Tu relèves par tes nobles sentiments la décadence d’une race millénaire qui a sa civilisation.

Tu te sacrifies pour lui donner une vraie morale. Voilà une toute faite pour ton oeuvre. Lis toutes mes saintes paroles; cette doctrine sera universelle. Si l’humanité la pratique, ce sera la paix promise pour toutes les races. Tu feras connaitre à la France que l’Annam est digne d’elle.

Tu as assez pour ce soir.

Bản dịch ra Việt Ngữ

28 Octobre 1926
18 tháng 9 năm Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

M… và V…

Các con hãy lại gần đây.

Các con tưởng rằng ông Trời không thể làm cái gì mà ông muốn sao?

M… Thầy chỉ định các con lãnh một vai trò bạc-bẽo mà nhân-đạo. Con vì tâm-tình cao-thượng mà cứu vãn sự sụp đổ của một dân-tộc đã hấp thụ một nền văn minh tối-cổ.

Con tự hy-sinh để đem lại cho dân tộc ấy một nền đạo-lý chơn-chánh, đó là công-nghiệp dành sẵn cho con. Hãy đọc các Thánh-Ngôn của Thầy. Giáo-lý của Thầy sẽ là đại-đồng. Nếu nhơn-loại biết tu-hành thì đó sẽ là nền hoà-bình hứa hẹn chung cho tất cả các dân-tộc. Con sẽ tỏ cho nước Pháp biết: Nước Việt-Nam là nước xứng đáng đối với Pháp.

Thôi có bấy nhiêu cho con hôm nay.