5 Juin 1926 – Thánh-giáo xưng danh Thích Ca Như Lai kim viết Cao-Ðài Tiên-Ông Ðại-Bồ-Tát và nhắc lại rằng trong Phật-Tông nguyên-lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay (là khai Ðạo Tam-Kỳ Phổ-Ðộ) khuyên chư tăng hành Ðạo và không đặng nói Phật giả vô ngôn nữa

Hội Phước-Tự Cần-Giuộc
Samedi 5 Juin 1926
Mùng năm tháng tư Bính Dần

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương

Cư, đọc ” Thánh-Ngôn “.

Tắc, tụng ” Nhơn-Quả “.

Thích-Ca Như-Lai thị Ngã, dục cứu chúng sanh, tá danh Cao-ÐàI Ðại-Bồ-Tát. Nhữ tri hồ?

Hữu ngả đô Thái-Ðầu Sư tại thử; nhỉ vô thức luyện Ðạo, Ngã phái Ngọc-Ðầu-Sư chi giáo thọ Bửu-pháp.

Tam thập tứ vị Chúng-Sơn bất tri chơn lý luyện thành. Ngã vi Chủ-Khảo giáo-hoá. Khả tuân Ngả mạng.

Nhữ đẳng tu thọ pháp, tu thọ pháp. Khâm tai.

Thích-Ca Như-Lai
Kim viết: Cao-Ðài Tiên-Ông Ðại Bồ-Tát

Chư-Sơn nghe dạy:

Vốn từ Lục-Tổ thì Phật Giáo đã bị bế lại, cho nên tu hữu công mà thành thì bất thành; Chánh Pháp bị nơi Thần-Tú làm cho ra mất Chánh Giáo, lập riêng pháp-luật buộc mối Ðạo-Thiền.

Ta vì luật lịnh Thiên mạng đã ra, cho nên cam để vậy, làm cho Phật-Tông thất chánh có gần ba ngàn năm nay. Vì Tam-kỳ Phổ-độ, Thiên-địa hoằng khai; nơi “Tây phương Cực-lạc” và “Ngọc-Hư-Cung” mật chiếu đã truyền siêu rỗi chúng sanh. Trong Phật-Tông-Nguyên-Lý đã cho hiểu trước đến buổi hôm nay rồi; tại Tăng Ðồ không kiếm chơn lý mà hiểu.

Lắm kẻ đã chịu khổ hạnh hành Ðạo… Ôi! Thương thay! Công có công mà thưởng chưa hề có thưởng, vì vậy mà TA rất đau lòng.

Ta đến chẳng phải cứu mình chư Tăng mà thôi; vì trong thế hiếm bậc Thần, Thánh, Tiên, Phật, phải đọa hồng trần, TA đương lo cứu vớt.

Chư tăng, chư chúng-sanh hữu căn, hữu kiếp, đặng gặp kỳ Phổ-độ nầy là lần chót; phải rán sức tu hành, đừng mơ mộng hoài trong giả luật. Chư-Sơn đắc Ðạo cùng chăng là do nơi mình hành Ðạo. Phép hành Ðạo Phật-Giáo, dường như ra sái hết, tương tự như gần biến “Tả-Ðạo-Bàn-Môn”. Kỳ truyền đã thất. Chư-Sơn chưa hề biết cái sai ấy do tại nơi nào; cứ ôm luật Thần-Tú thì đương mong mỏi về Tây- Phương mà cửa Tây-Phương vẫn cứ bị đóng, thì cơ thành chánh quả do nơi nào mà biết chắc vậy. Ta đã đến với huyền diệu nầy, thì từ đây Ta cũng cho Chư-Tăng dùng huyền diệu nầy mà học hỏi; ngày sau thì đừng đổ tội rằng vì thất học mà thất kỳ truyền, Chư-Tăng từ đây chẳng đặng nói Phật giả vô ngôn nữa.