7 Avril 1926 – Thánh-giáo xưng danh Nhiên-Ðăng Cổ-Phật Thích-Ca Mâu-Ni, Thái-Thượng Ngươn-Thỉ thị ngã, kim viết Cao-Ðài

Vĩnh-Nguyên-Tự, 7 Avril 1926

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Tiên Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo Ðạo Nam Phương

Nhiên-Ðăng Cổ-Phật thị ngã
Thích-Ca Mâu-Ni, thị ngã,
Thái-Thượng Ngươn-Thỉ thị ngã,
Kim viết Cao-Ðài