Cầu kho, le 8 Janvier 1927- Thánh-giáo dạy khá đem hết trí lực thi thố chớ sụt-sè

Cầu kho, le 8 Janvier 1927

THẦY, Các Con

Thầy vui thấy nhơn-sanh biết hối ngộ, chẳng quản dặm dài, đến hội hiệp nhau mà để bước vào đường Ðạo-Ðức.

Các con phải biết hễ là người thì phải biết Ðạo ; không biết Ðạo không phải là người. Cái chánh cái tà rồi đây sẽ phân biệt nhau. Nếu các con còn để một vài điểm mơ-hồ trong dạ thì làm sao chóng đến nơi, đến chốn đặng?

Các con phải đồng tâm hiệp lực nhau, bỏ hết các đều tệ theo thường tình, thì mới để thành Ðạo. Vậy Thầy khuyên các con đứa nào có trí lực bao nhiêu khá đem ra mà thi thố, chớ đừng sụt-sè theo thói nữ nhi, vậy cũng uổng cái điểm linh quang cuả Thầy ban cho các con lắm.