Dimanche 25 Juillet 1926- Thánh-giáo dạy phải trau dồi hạnh đức cho phù hạp với trách nhiệm.

Dimanche 25 Juillet 1926
16 Tháng Sáu Bính Dần

Cao-Ðài

Cười…
T… Con coi mặc Thiên-Phục có xấu gì đâu con?

Một ngày kia sắc phục ấy đời sẽ coi quý trọng lắm. Con ôi! Con có biết những điều ấy bao giờ.

Cười…

Mấy đứa Lễ Sanh cốt để sắp đặt sự nghiêm trang trong đàn cầu Thầy, chớ chẳng phải duy để đi lễ mà thôi, mỗi đại đàn phải đủ mặt; chúng nó phải ăn mặc trang-hoàng, hai đứa trước, hai đứa sau, xem sắp-đặt sự thanh tịnh. Thầy dặn các con như đàn nội chẳng nghiêm, Thầy không giáng, ba con nhớ nghe!

Tr…,L…,K…,T… nghe:

Bốn con đã mang nơi mình mỗi đứa một cái trách nhậm chẳng phải nhỏ. Thử nghĩ lập một nước còn dễ hơn dạy một người dữ đặng hiền, huống chi trong Tam-kỳ Phổ-độ nầy các con phải độ rỗi cả nhơn loại khắp cả năm Châu, thì trách nhậm ấy lớn lao là bực nào? Cái hạnh và cái đức của các con nó phải phù hạp với cái trách nhậm mới đặng. Các con là đèn và gương soi của nhơn-loại; phải tập cho mình xứng đáng.

Các con có đặng hạnh phúc ấy là do học đặng mảy mún nơi Thầy, mà Thầy dạy các con chẳng nghe, Thầy sai các con chẳng tuân…

Tu thân còn chưa xong thì thế nào mong mỏi thành Tiên Phật đặng?…