Tây-Ninh,5 Février 1927- Thánh-giáo Ðức Lý về việc Ngài khẩn-cầu cho các thành Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Ðịnh, Huế, Hải Phòng,Hà Nội khỏi tội nhưng không đặng

Tây-Ninh,5 Février 1927

Thái-Bạch

Hỉ chư Ðạo-Hữu, chư Ðạo-Muội, chư Chúng-Sanh, hảo hội hiệp.

Thảm cho nhơn-loại, khổ cho nhơn-loại!

Ðời quá dữ, tội tình ấy, hình phạt kia, cũng đáng đó chút. Lão đã vì thương yêu nhơn-sanh, hội mười ngày nơi Bạch-Ngọc-Kinh cãi cho qua nạn nhơn loại, nhưng luật Thiên-Ðiều chẳng dễ chi sửa đặng. Nạn tiêu diệt hầu gần, hết chém giết lẫn nhau tới buổi bịnh chướng sát hại. Lão thấy hình phạt phải châu mày, nhưng ôm lòng rán chịu, lạy lục cầu khẩn; chư Ðạo-Hữu đâu rõ thấu, ngơ ngơ ngáo ngáo như kẻ không hồn, thấy càng thảm thiết. Lão tưởng chẳng cần nói chi một nước nhỏ nhoi, đã đặng danh Thánh-Ðịa là nước Nam nầy, mà Lão xin không đặng tội cho thành Sài-gòn, Chợ-lớn, Gia-định, Huế, Hải-phòng, Hà-ni thay, thảm! thảm! thảm!…