11. Ngày 31-08-1925 (âl. 14-07-Ất Sửu): Nhàn Âm Ðạo Trưởng thi.

Ngày 14 tháng 7 năm Ất Sửu (31 Aôut 1925)

NHÀN ÂM ÐẠO TRƯỞNG

Thi

Rừng tòng ngày tháng thú quen chừng,
Nhướng mắt dòm coi thế chuyển luân.
Rượu cúc một bầu trăng gió hứng,
Non sông dạo khắp lối đêm xuân.

CAO XUÂN LỘC
Giáng họa nguyên vận bài thư trên:

Sống thác từ xưa đã có chừng,
Nơi trần mãn tính trọn nhơn luân.
Ðò đưa phút chịu vùi ba tấc,
Tay trắng phủi rồi một tuổi xuân.

Ngày 15 tháng 7 năm Ất Sửu (01-09-1925)

CAO QUỲNH CƯ
Họa nguyên vận hai bài thi trên:

Cõi thọ là đâu khó độ chừng,
Ẩn tàng lội lạc bậc kinh luân.
Buổi già ước đặng đem thân gởi,
Biển Thánh rán dò lúc tuổi xuân.