12. Tháng 09-1925 (âl. tháng 08-Ất Sửu): Lục Nương & Thất Nương thi.

LỤC NƯƠNG làm thi hai câu, còn sáu câu nhượng cho ba ông làm:

Lục Nương: Trót đã đa mang cái nợ đời,
Gánh đời nặng lắm khách trần ơi! (*linh châu: sửa lại chữ đời thành chữ trần)
Cao Quỳnh Cư: Oằn vai Thần đạo non sông vác,
Chịu kiếp trần ai gió bụi vùi.
Phạm Công Tắc: Thương hải tang điền xem lắm lúc,
Công danh phú quý nhắm trò chơi.
Cao Hoài Sang: Ở đời mới hẳn rằng đời khó,
Khó một đôi năm dễ khó đời.
Lục Nương: Ở thế sao chê tiếng thế buồn,
Buồn vui hai lẽ lấy chi đong.
Cao Quỳnh Cư: Cân đai tuế nguyệt trêu hồn bướm,
Tên tuổi phong ba lắm bụi hồng.
Phạm Công Tắc: Chiếc bách dập dồn dòng Bích Thủy,
Phồn hoa mờ mệt giấc Huỳnh Lương.
Cao Hoài Sang: Bờ dương chừ đặng phong trần rảnh,
Quảy gánh thơ đàn dạo bốn phương.

THẤT NƯƠNG

Lừa dịp đình chơn viếng cố nhân,
Cảm tình trông đợi dạ ân cần.
Chầy ngày tuy chẳng thăm nhau đặng,
Mà tấm lòng kia vẫn luống gần.

Ngày 22 tháng 8 Ất Sửu (8-9-1925)