15. Ngày 20-10-1925 (âl. 03-09-Ất Sửu) 12 giờ khuya: Cửu Thiên Huyền Nữ dạy đạo.

CỬU THIÊN HUYỀN NỮ

Thiếp chào Tam vị Ðạo Hữu.

Phải tu tâm dưỡng tánh, phòng ngày sau đặng qui vị.

(12 giờ khuya ngày 20-10-1925).