14. Ngày 18-10-1925 (âl. 01-09-Ất Sửu): Ðức Chí Tôn tá danh A.Ă. giải nghĩa: “Người trước nghĩ thương cơn tuyết nhuộm, Lũ sau buồn chạnh nỗi sương pha.”

Ngày 01 tháng 09 năm Ất Sửu (18 Octobre 1925)

Có ông Thổ Ðịa Tài Thần giáng gõ bàn cho bài thi. Tôi rút hai câu của Thổ Ðịa Tài Thần, cầu A.Ă. giải nghĩa cho hiểu:

Người trước nghĩ thương cơn tuyết nhuộm,
Lũ sau buồn chạnh nỗi sương pha.

A.Ă. giải nghĩa: (Ông A.Ă. giải nghĩa cao kỳ lắm).

Có câu: Mã bì tuyết thể, nghĩa là da ngựa tuyết thân, chính là trang tài tướng chinh chiến một mình, da ngựa bọc thân tuyết sương đắp thể. Tỏ là đời ly loạn có câu tục ngữ nói: Gối vác nằm sương, chỉ là thân chịu nhọc nhằn cực khổ. Câu thi trên sửa lại như vầy thì nhằm điển văn hơn.

A.Ă. sửa lại hai câu của Thổ Ðịa Tài Thần:

“Thân trẻ phải cơn sương gối ướt,
Thương già gặp buổi tuyết thân pha”.

Tuyết thân pha: Pha nghĩa là hòa lộn, chịu lạnh lùng đến đổi thân với tuyết cũng lạnh như nhau.


Phụ ghi: Nguyên bản chánh in là Ngày 25 tháng 9 năm Ất Sửu (18 Octobre 1925), đối chiếu với LỊCH THẾ KỶ XX (1901 -2000) Ấn bản năm 1976, nhà xuất bản PHỔ THÔNG – HÀ NỘI ghi Ngày 18 Octobre 1925 ngày âm lịch là 01-9-Ất Sửu.