22. Ngày 15-12-1925 (âl. 30-10-Ất Sửu): Bồng Dinh xướng thi & Lục Nương họa.

BỒNG DINH (xướng)

Dã Tràng ai dễ xét công đâu?
Bãi biển thường xe cát lấp đầu.
Xúc cát trải bao cơn sóng lượn,
Nhăn mày cười bởn khúc sông sâu.
Biết không nên việc nơi Trời nước,
Nào có nao lòng cuộc bể dâu?
Nhiều ít có danh trên võ trụ,
Kẻo mà thẹn với mấy bầy trâu.

Lão Bồng
15-12-1925 (30-10-Ất Sửu)

LỤC NƯƠNG (họa)

Công Dã Tràng công cán để đâu,
Muốn ngăn sóng cả khỏa ngang đầu.
Ðất vò nên lọn xây thành lở,
Nước dập tuông bờ lở giạu dâu.
Ðấp biển vì lo bờ biển lở,
Moi sông bởi muốn ngọn sông sâu.
Nên hư trối mặc đời phi thị,
Lam lụ buồn cười bấy lũ trâu.