21. Ngày 24-11-1925 (âl. 09-10-Ất Sửu): Thất Nương giải nghĩa: “Phụng hàm đơn chiếu đề dương bạn” & Thất Nương giải nghĩa: “Trải bao thỏ lặn ác tà” & Lục Nương thi & A.Ă. thi.

THẤT NƯƠNG

Giải nghĩa: “Phụng hàm đơn chiếu đề dương bạn”

Là phụng ngậm chiếc chiếu về bờ dương. Dương là đại thọ. Ðạo Ðức Chơn Kinh có câu: Dương vô trần nhiểm, đạo giả như dương. Kinh Phật có câu: Dương thủy năng hủy tam đồ khổ hải chi tội.

Dương bạn: là bờ dương, là nền đạo đức.

Chim phụng ngậm chiếc chiếu về bờ dương, nghĩa là Phụng liễn của Tây Vương Mẫu đòi về nền đạo đức.

24-11-1925

THẤT NƯƠNG

Giải nghĩa: “Trải bao thỏ lặn ác tà”

Ngôn Ðường Thi có câu: Nha phi Ðông Hải chí Tây Sơn nhứt nhựt trường.

Con chim ác bay về biển Ðông tới núi Tây thì giáp một ngày. Mượn điển văn ấy mà chỉ rằng: Mặt Trời sớm mai mọc tại hướng Ðông, chiều lặn về hướng Tây. Khuất bóng ác tức khuất bóng mặt Trời, thì qua một ngày.

“Vừng ô” không có điển văn.

Thi văn có câu: “Ô Thước qui sơn”. Quạ bay về núi.

Ðã biết rằng, hễ chiều thì biết bao nhiêu loài chim bay về núi, song đem quạ mà chỉ rằng chiều tối thì phải hơn, vì quạ đen lông đen cánh.

LỤC NƯƠNG

Chanh ranh vạn thế ở trong vòng,
Giành giựt lẫn nhau miếng đỉnh chung.
Khanh Tể sao bằng tên Ðạo Sĩ,
Hết đời ai giữ chức làm ông.

A.Ă.Â

Người hứng trăng thanh kẻ bụi vùi,
Âm dương cách trở chẳng cùng vui.
Hạc mây đã khỏi lâm trần cấu,
Cõi tục thương người xúc dạ tôi.