27. Ngày 01-01-1926 đến ngày 07-01-1926 (âl. tháng 11-Ất Sửu): Ðức Chí Tôn khởi sự dạy Ðạo.

THẦY

Con hiểu Jésus là ai chăng?

Trước Ta đã đổ máu cho loài người vì thương yêu.

Nay Ta đến cứu loài người cũng vì thương yêu.

Bây đủ thương yêu Ta dường ấy chăng?

Ta cần bây biết ăn năn hầu cứu chữa bây.

Vendredi 1er 1926

THẦY

Cư, Tắc! Hai con đừng lấy làm việc chơi nghe; Thầy dặn hai con một điều, nhứt nhứt phải đợi lệnh Thầy, chẳng nên lấy tứ riêng mà phán đoán nghe.

Phận sự hai con, trách nhậm hai con Thầy đã định trước song ngày giờ chưa đến phải tuân lời Thầy nghe.

Từ đây, Thầy khởi sự dạy Ðạo cho. (1)

2 Janvier 1926


(1) Xin quí ông nhớ ngày 02-01-1926, Thầy khởi dạy Ðạo.

 

Thầy khen hai con tụng kinh.

Thầy đã nói A.Ă. là Thầy, còn Cung Diêu Trì là Cung Diêu Trì các Thánh đều có quả, ấy là những Ðấng Thầy lựa sai đến dạy dỗ mấy con, đừng triệu thường, vì mỗi người đều có phận sự.

Chư Tiên và Chư Thánh đều có quả, song đừng triệu về mà chơi, kỳ dư có điều gì học hỏi.

4 Janvier 1926

 

Mme Cư bạch với Thầy rằng: – Má con mắc ở xa làm sao con đi độ được.

Thầy: – Hiếu! Con biết một lòng tu niệm đạo đức của con đủ cứu Cửu Huyền Thất Tổ rồi, huống là mẹ con, để Thầy định đoạt con đừng lo buồn.

Cư! Thầy khen con đó, cử chỉ xử đời của con.

Tắc! Thầy dặn con đừng buồn rầu mà lo lỗi Ðạo để cho Thầy định liệu, nghe và tuân theo.

Jeudi 7 Janvier 1926