28. Ngày 11-01-1926 (âl. 27-11-Ất Sửu): Ðức Chí Tôn cho thi khi ông Lê Văn Trung nhập môn cầu Ðạo.

THẦY

(Le 11 Janvier 1926 là ngày ông Lê Văn Trung đến nhà Cao Quỳnh Cư hầu Ðức Chí Tôn để nhập môn cầu Ðạo ở Sài Gòn).

Già trí đừng lo trí chẳng già,
Lương tâm mình biết hỏi chi xa.
Thềm đầu Trời ngó lòng Nhơn Ðạo,
Hư thiệt rồi đây cũng biết mà.

11-1-1926