32. Ngày 21-01-1926 & 23-01-1926 (âl. 08 & 10-12-Ất Sửu): Ðức Chí Tôn thi.

(Có người Ðạo Phật đến hầu Thầy)

THẦY

Ngươi muốn biết Ðạo Ta, nghe dạy:

Thiệt thiệt hư hư dễ biết chăng,
Hành tàng chơn Ðạo gọi sao rằng.
Khai Thiên lập Ðịa ai là chủ,
Thánh, Phật là ai dám đón ngăn.

21-1-1926

Bản, Kỳ, Trung, Cư, Tắc nghe dạy:

Mặt nhật hồi mô thấy xẻ hai,
Có thương mới biết Ðấng Cao Ðài.
Cũng con cũng cái đồng Môn đệ,
Bụng muốn phân chia hỏi bởi ai?

21-1-1926

THẦY

Chín Trời mười Phật cũng là Ta,
Truyền Ðạo chia ra nhánh nhóc ba.
Hiệp một chủ quyền tay nắm giữ,
Thánh, Tiên, Phật Ðạo vốn như nhà.

23-1-1926