31. Ngày 16-01-1926 (âl. 03-12-Ất Sửu): Quí Cao thi văn.

QUÍ CAO

Ðã lâu mà không dám nói, vì em còn phải tu như hai anh vậy. Không dám nói vì hai anh có Thầy, em không dám lộng quyền.

Tu như cỏ úa gặp mù sương,
Ðạo vốn cây che mát mẻ đường.
Một kiếp muối dưa muôn kiếp hưởng,
Ðôi năm mệt nhọc vạn năm bường.
Có Thần nuôi nấng Thần càng mạnh,
Luyện Khí thông thương Khí mới tường.
Nhập thể lòng trong gìn tịnh mẫn,
Nguồn Tiên ngọn Phật mới nhằm phương.

Phương: Là hướng, là đường đi.
Tường: Là lành.
Bường: Là bình.
Tịnh mẫn: Là êm sáng.
Nhập thể: Ðem thần sáng vào mình đặng êm sáng.

Từ đây, xin Nhị huynh hỏi Thầy, đừng hỏi em, em nói mà phạm tội.

Em xin kiếu.

16-1-1926

QUÍ CAO

Ngũ kỵ: Hành, tỏi, xả, ớt, tiêu.

Theo Phật Giáo thì kỵ, Tiên Giáo thì không.

Phật vì tích Thanh Ðề Mục Liên gọi là uế vật … là phi, Tiên Ðạo cho dùng các thảo mộc, chẳng kỵ vật chi.

16-1-1926