37. Ðêm 12-02-1926 (âl. Ðêm 30 tháng chạp Ất Sửu): Ðức Chí Tôn Thi.

Ðêm 30 tháng chạp Ất Sửu (dl. 12-02-1926)

THẦY cho ông Cao Quỳnh Cư

Sắp út thương hơn cũng thế thường,
Cái yêu cái dại mới là thương.
Thương không nghiêm trị là thương dối,
Dối dạ vì chưng yếu dạ thương.

Cư, Tắc, Sang! Trong năm mới này Thầy trông mong ba con rõ thấu đạo đức hơn nữa, gắng chí nghe!

THẦY cho thi Quan Phủ Vương Quang Kỳ

Nhựt nhựt tân hề nhựt nhựt tân,
Niên đáo tân hề Ðạo giữ tân.
Vô lao công quả tu đương tác,
Niên quá niên hề Ðạo tối tân.

THẦY cho ông Lê Văn Giảng

Trần tục là nơi chỗ biển buồn,
Nghe nơi Ðại Ðạo rán nghe luôn.
Ở trong nhà sẵn Thầy đưa khó,
Ách nạn chi chi cũng chảy tuôn.

 

THẦY cho ông Nguyễn Trung Hậu tự Thuần Ðức

Thuần phong mỹ tục giáo nhơn sanh,
Ðức hóa thường lao mạc vị danh.
Hậu thế lưu truyền gia pháp quí,
Giáo dân bất lậu, tán thời manh.

Thi

Ðã có căn phần dựa cảnh Tiên,
Bước đời chớ quản bậc sang hèn.
Mưa mai nắng xế chờ qua khỏi,
Ðêm tối lần ra gặp ánh đèn.

Ðức Chí Tôn (24-6-1926)

Thi cho Thanh Thủy (Cao Hoài Sang)

Bước đời chìm nổi bấy nhiêu niên,
Tâm chí ghe phen dập lửa phiền.
Ấm lạnh dốc tròn gương phấn đại,
Vui buồn chưa vẹn nỗi hàn huyên.
Lòng trần nung nấu trăm mùi khổ,
Biển ái đầy vơi một chiếc thuyền.
Nín nẩm chờ ngày tiền quả sạch,
Trau giồi đạo hạnh hưởng ân Thiên.

Diêu Trì Nương Nương (3-7-1927)

THẦY cho thi ông Ðoàn Văn Bản

Thương thay trung tín một lòng thành,
Chẳng kể quan mà chẳng kể danh.
Thiệt thòi bấy phận không con nối,
Thấy rứa lòng Ta cũng chẳng đành.

THẦY cho thi ông Lê Văn Trung

Ðã thấy ven mây lố mặt dương,
Cùng nhau xúm xích dẫn lên đường.
Ðạo cao phó có tay cao độ,
Gần gũi sao ra vạn dặm trường.

Thăng