38. Ngày 13-02-1926 ( âl. 01-01-Bính Dần) giờ Tý: Ðức Chí Tôn giáng dạy về cơ Phổ hóa.

Khuya mùng 1 Tết năm Bính Dần (13-2-1926), giờ Tý, tái cầu Ðức Thượng Ðế giáng dạy rằng:

Ðức, Hậu tập cơ sau theo mấy anh mà độ người nghe và tuân theo.

Ấy là lời Thánh giáo và ngày kỷ niệm khai Ðạo Cao Ðài về cơ Phổ hóa, ngày mùng 1 Tết năm Bính Dần giờ Tý vậy (13-2-1926).