41. Ngày 29-12-1926 (âl. 25-11-Bính Dần): Ðức Thái Bạch dạy “Lão giải nghĩa có ba phẩm đồng tử phò loan” & Ðức Chí Tôn thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Mercredi 29 Décembre 1926 (25-11-Bính Dần).

THÁI BẠCH KIM TINH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Cười… Quờn nghe Lão. Việc cơ bút Hiền Hữu tuy chưa rõ thấu huyền diệu cho trọn mặc dầu, chớ kỳ trung cũng đã hiểu biết chút đỉnh; chẳng phải ai cầm cơ mà đều đặng huyền diệu hết.

Lão giải nghĩa có ba phẩm đồng tử phò loan:

  • Một là Giáng Tâm.
  • Hai là Mê.
  • Ba là Giáng Thủ.
    Tây phương gọi Intuitif, Semi-intuitif et Automatique.

Thầy đã cho Hiền Hữu chấp cơ một đôi khi quả có huyền diệu, nhưng mà có nhiều khi tà bổn thân Hiền Hữu nó lại choán lấy Thiên ý mà dịch trật. Vì vậy mà Hiền Hữu nhiều phen thất chí, nhứt là khi thai bào con Hiền Hữu hiểu à….

Thầy dạy Hiền Hữu cùng Phước Sanh chọn kẻ khác cầu Thầy, hầu truyền bá Ðạo nơi tỉnh Biên Hòa nghe à.

Chỉnh đàn Thầy ngự.


NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Hỉ chư Môn Ðệ, chư Chúng Sanh. Thiên Phong bình thân.

Voi, con mời những em Thổ Nhơn con vào trong hết lạy Thầy.

Thâu sớ. Thâu hết.

Hiếu, con phải trọng hậu chúng nó con nghe.

Chư Chúng Sanh thượng sớ, nữ Thổ Nhơn nữa. Thâu sớ…. Cười…. Hiếu vô hành lễ con, Nữ phái trước.

Ðiều:

Ðiều hòa tâm tánh phận con hiền,
Phải biết kỉnh nhà chúng mới kiên.
Ðừng thói xua chồng và hiếp bạn,
Nên giềng nhờ có nội tề quyền.

Thâu

Cang:

Cang cường quen tánh hiếp dân nghèo,
Nghe Ðạo Phật Trời cũng muốn theo.
Chẳng khác chồi non xô đại mộc,
Cũng như lên vực sóng toan trèo.

Lui.

Thêu:

Thêu phụng chưa quen nét vẽ hay,
Hạnh kia dầu đặng cũng hơn tài.
Hiếu trung đã đủ đôi thân trả,
Mua phẩm Thần Tiên sẽ bán nài.

Thâu

Nao:

Nao lòng đừng sợ nhọc thân con,
Chữ hiếu chữ trung gắng giữ tròn.
Ðợi buổi xuân xanh qua khỏi cửa,
Ðưa thề có tiếng nước cùng non.

Thâu

Thiệt:

Thiệt thòi giữ phận thiệt thòi đời,
Ðể kẻ hung hăng được ngạo chơi.
May một lẽ đâu Trời phụ khó,
Càng xa bước khách lại thêm lời.

Thâu

Quế:

Quế đứng non cao mấy kẻ tìm,
Thay lông nhẹ cánh đở mình chim.
Nhiều cay đắng hưởng làm khôn khéo,
Nhiều đạo đức kêu thế mới mềm.

Thâu

Nam toàn thâu.