43. Ngày 31-12-1926 (âl. 27-11-Bính Dần): Ðức Thái Bạch thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Vendredi 31 Décembre 1926 (27-11-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Chưởng Pháp bình thân. Voi hành lễ. Thầy không ngự, Lão thâu sớ. Thượng.

Trung:

Trung dung khá giữ Ðạo từ đây,
Hễ chắc tớ hay gặp chánh Thầy.
Lừa lọc lắm phen tìm cảnh quí,
Rộn ràng nhiều buổi kiếm đường mây.
Chia thơ chàng Tịch còn trông gặp,
Dựa nẻo chú Ngư có thuở vầy.
Ðắc lộ Tương Như còn khảy ngón,
Thương câu tuyết hứng đến nơi nầy.

Chờ mạng Thầy.

Võ Văn Ở:

Ở hay đâu bẳng cách ăn hay,
Dầu chẳng thiệt may cũng đủ mày.
Nước trí phải dòng đưa rửa trí,
Ðường dài phải nết để phô tài.

Thâu

Nhẫn:

Nhẫn nhục đâu tường lẽ thiệt hư,
Thấy đui nghe điếc bấy lâu chừ.
Nương đời âu cũng cho đời trọng,
Phải phải không không cứ ừ ừ.

Thâu

Chư Nhu có ngày bị Lão đuổi hết.

Toàn thâu. Voi, Hiền Hữu nói lại với mấy kẻ uống rượu, vì tại chúng nó mà Thầy không ngự. Chúng nó sẽ bị phạt mà chớ. Lịch đọc dở lắm nghe.