44. Ngày 01-01-1927 (âl. 28-11-Bính Dần): Ðức Thái Bạch & Ðức Chí Tôn thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Samedi 01 Janvier 1927 (28-11-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Chưởng Pháp, Hiền Hữu bình thân, tọa nghe.

Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu từ đây coi Thượng Kỳ Thanh như một vị Môn Ðệ vậy thôi, chớ chức Giáo Hữu cũng cất luôn nữa.

Thầy có để lời xin tha, mà Pháp Luật đã phạm tha sao cho đặng.

Hộ Pháp Hiền Hữu chẳng nên nộ khí lắm. Cái giận của Hiền Hữu chẳng bằng sự phạt của Thầy. Hiền Hữu biết giận chớ chưa biết phạt. Hiền Hữu sẽ thấy những kẻ dối Ðạo bị hình phạt nặng nề thế nào. Lẽ thì Bần Ðạo trục xuất những kẻ ấy ra liền, nhưng mà trục xuất rồi thì chư Ðạo Hữu chẳng đặng thấy hình phạt. Hiền Hữu phải đuổi Quới ra khỏi hàng Môn Ðệ, vì nhiều phen phạm giái chẳng kể Luật Ðạo chút nào. Nếu Lão chẳng vì huyết thệ thì đã trục xuất lâu rồi. Chỉnh đàn Thầy ngự.

 

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Trung, Thầy dặn con phải dạy Trung Sađéc đi truyền Ðạo, biểu nó phải hiệp một với Thuận và Nương nghe à!…. Thầy phong cho nó Ngọc Giáo Hữu, nghe và tuân theo.

Các Nam Nữ Thổ nhơn đều thâu. Con khá dặn chúng nó hết lòng thờ Thầy. Sự khôn ngoan, sự vinh hiển của chúng nó do tại nơi Ðạo mà đặng vậy…. Cười…. Bình thân…. Nam Nữ…. Nữ phái thượng sớ. Hiếu, hành lễ con.

Xích:

Xích thằng đã buộc nợ xưa gầy,
Con lũ rồi sau đến cháu bầy.
Chưa thuận ý nhau sao lập nghiệp,
Chàng đen, thiếp trắng cứ sanh ngầy.

Thâu. Con từ đây bớt hổn nghe.

Lợi:

Lợi nhỏ đừng quên bỏ nghĩa to,
Chưa nên sang trọng Ðạo không lo.
Ðức kia ví đặng đầy nồi gạo,
Ăn mãn đời con cũng đủ no.

Thâu

Chọn:

Chọn lựa cho nên một sở làm,
Ðạo thì cũng muốn bạc thì ham.
Thầy phân chánh lý cho con hiểu,
Kẻ vụ thâu đa chẳng thoát phàm.

Thượng.

Có:

Có tình phải nghĩ đến câu duyên,
Mình hẹp hòi xưa mới để phiền.
Lựa chọn đã nhiều già kém lắm,
Chẳng ưa phàm tục hỏi đâu Tiên.

Thâu

Cải:

Cải kim đã vẹn mảnh gương thề,
Chẳng biết trọng mình để chúng chê.
Ham quá sức ham, ham quá lẫn,
Hậu không nghĩ hậu, hậu nên bề.

Thâu

Mua:

Mua quan chưa rõ đặng nên quan,
Thà chịu cho xuôi với nghiệp làng.
Trên chẳng đặng nương vin khúc giữa,
Ðừng cho sụt giá bán nài hàng.

Thâu

Cười…. Hiếu, con cũng ngã lòng nữa sao con. Con nhớ ngày trước Thầy cực nhọc với các con thì thế nào, mà ngày nay các con cực nhọc với Thầy lại than phiền…. Cười….. Các con một đầu, Thầy một đầu nắm chặt tay lưới vớt cả chúng sanh. Ngày vui các con chẳng phải nơi thế này, mà là ngày các con hội hiệp cùng Thầy nơi Bạch Ngọc Kinh, hiểu con há?…

Nam thượng sớ.

Dư:

Dư luận chê bai mặc tiếng đời,
Miễn con biết đặng gặp Thầy Trời.
Nắng mưa kia vốn chưa vừa kẻ,
Phàm tục nhiều tay quá lỗi lời.

Thâu

An:

An vui miễn  biết giữ lòng lành,
Nước có lóng phèn nước mới xanh.
Giữa cõi phong trần trường dạy học,
Khôn ngoan thói tục ấy đua tranh.

Thâu

Khỏe:

Khỏe thân chẳng kẻ học Hi Vi,
Biết luận theo khi biết tính thì.
Mơi ngủ, tối cờ, khuya lại rượu,
Cân đai mang mến lắm điều khi.

Thâu

Toàn thâu: 111 Nam, 24 Nữ; 16 Thổ nhơn = 151.