49. Ngày 06-01-1927 (âl. 03-12-Bính Dần): Ðức Chí Tôn & Như Ý Ðạo Thoàn Chơn Nhơn & Ðức Thái Bạch thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Jeudi 06 Janvier 1927 (3-12-Bính Dần). Vĩnh Nguyên Tự.

NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Hỉ chư Môn Ðệ. Lịch ngã nhậm ngôn.

Như Ý Ðạo Thoàn Chơn Nhơn nhập cơ Lê Văn Tiểng.


NHƯ Ý ÐẠO THOÀN CHƠN NHƠN GIÁNG CƠ

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, Chúng Ðẳng thính ngã.

Ðạo bất vị tế hưởng, vi hiếu giả.

Ngã thị nhứt sanh bất tri Thiên ý, hành Ðạo vô công. Nhị Ngọc Ðế ái chư quần sanh như phụ ái tử. Ngã vấn hà tất, vĩ di công quả hồ?

Nhứt nhơn biến nhị, nhị biến thập; thập biến bá, bá biến vạn, vạn biến hằng hà sa số nhơn sanh. Nhơn sanh nhứt nhứt hữu chơn thần. chơn thần thị Thiên; Thiên giả hà tại.

Thiên giả tại tâm. Ðắc nhơn tâm tấc đắc Thiên ý… tri hề…..

Ðạo dĩ khai thời kỳ bế môn, tụng niệm di vãng. Cửu thập nhị nguyên nhân kiêm triêu đọa lạc tại thế bất thoát mê đồ. Bất tri Chơn đạo, đẳng chúng bất độ, hà thế thành Ðạo hồ? Vật dĩ cựu luật vi căn bổn hội đắc Tam Kỳ Phổ Ðộ, nhứt thuyết chúng sanh hữu căn hữu kiếp đắc kỳ qui vị, vật dĩ trí tri văn chương bác ái, ngộ kiếp đắc qui Phật vị.

Ngã vấn cổ ngữ hữu ngôn, thiên tâm vô ngữ, luật tại trị thế, nhơn nhơn bất tu bất thành Ðạo, tu giả hà vi.

Tu giả độ nhơn, độ nhơn độ kỷ, độ kỷ độ Cửu Huyền Thất Tổ, thị chi hiếu giả.

Ngã thường giáng cơ tại thử, khả tái cầu giáo Ðạo.


THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Nhu,

Bình thân. Chư Nhu thượng sớ, Thổ nhơn trước. Thâu….

Bính xin thuốc cho chị. Cười….. đau thì uống thuốc, chẳng chi lạ. Kiếm lá cách đốt với da trăn, bỏ vào tán chung lại chưng cách thủy; lấy nước cho bịnh nhân ngậm, nuốt nước lần lần thì khỏi.

Thượng sớ.

Kỳ:

Kỳ tâm đã sẵn tánh ôn nhu,
Ðưa bước rừng văn đã tối mù.
Ðai mão chưa quen đường hoạn lộ,
Công linh rèn dạ lắm công phu.

Thâu

Chỗ:

Chỗ riêng chớ để kẻ dòm hành,
Thà rách mà cam phận rách thanh.
Giữ nghĩa xưa còn chia tấm mẳn,
Nay không đành kết bạn đua lành.

Thâu

Hạc:

Hạc mây nhẹ túi gánh phong ba,
Biết hết Thần Tiên phải phế nhà.
Ðặng cảnh Bồng Lai xưa ít khách,
Nhẫn ngờ Lục Ðộng bước ta bà.

Thâu

Oai:

Oai linh cửa Ðạo sấm rền Trời,
Thương kẻ có tròng lại chẳng ngươi.
Một trái địa cầu chưa mấy nặng,
Nâng luôn thế giái một tay dời.

Thâu

La:

La lết mà theo cũng cuối đường,
Thấy người tâm Ðạo chạnh lòng thương.
Phất trần đưa sẵn bền tay níu,
Cửa tịnh đã đành phận náu nương.

Thâu

Hiệp:

Hiệp sức làm đôi tát biển Ðông,
Tuy không phải vợ cũng ông chồng.
Riêng lòng thì ắt ra riêng nghiệp,
Phải phải phân phân khá giữ đồng.

Thâu

Học:

Học hỏi làng văn rất nhọc nhằn,
Cũng như đường Ðạo bước xung xăng.
Một ngày qua khỏi không lui lại,
Kẻ bước khỏi tu hết ngại ngần.

Thâu

Bầu:

Bầu bí chưa ai bỏ lộn giàn,
Mình quê chưa ắt biết cao sang.
Tẻ vui thú vị riêng mùi hưởng,
Ðừng tưởng vinh hoa khó phụ phàng.

Toàn thâu: 42 Nam+ 7 Nữ+ 17 Thổ nhơn = 66.