48. Ngày 05-01-1927 (âl. 02-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Mercredi 05 Janvier 1927 (Mùng 2-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Thổ nhơn vào hầu. Thâu.

Nữ phái thượng sớ. Hiếu Hương hành lễ.

Ðiều:

Ðiều hay lẽ phải đã tường nghe,
Phước tội đôi bên khá dặt dè.
Trăm phước chưa hay lòng chí thiện,
Lựa là trên gió mảnh hương hoe.

Thâu

Nhàn:

Nhàn trung kiểm điểm sự bình sanh,
Gương bể chưa ai kết đặng lành.
Muôn đức tiêu hao vì một ác,
Chẳng ai giữ vẹn nợ ba sanh.

Thâu

Ca:

Ca diêu đã ví giấc Nam Kha,
Kiếp sống dữ răn nết vạy tà.
Chít mát oan gia đôi lứa cách,
Chẳng lo tu tánh đặng từ hòa.

Thâu

Toàn thâu: 42 Nam+17 Nữ+3 Thổ nhơn = 62.