58. Ngày 15-01-1927 (âl. 12-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch & Ðức Chí Tôn thâu Môn Ðệ và dạy lập Tân Luật.

Samedi 15 Janvier 1927 (12-Tháng Chạp Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Nhu lui.

Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu cũng nên để tịnh tâm đặng lo cải Luật, chẳng nên ham vui quá nghe. Thầy sẽ ngự trong lúc cải Luật. Lão giáng cơ trước khi mở hội. Vậy khi chư Thánh đủ mặt phải cầu cơ cho Lão dạy việc, chừng Lão ngự Ðại Ðiện thì tức cấp khai hội liền.

Hết thảy đều mặc Ðại phục trong khi cải Luật, chẳng nên thay Tiểu phục; chư Thần, Thánh, Tiên, Phật ngự xem coi ra khiếm lễ vậy… nghe à… tuân. Ngày nay chẳng dạy văn, Lão để chư Ðạo Hữu tịnh trí.

Tái Cầu: THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Chư Ðạo Hữu bình thân. Thiện Nam Tín Nữ cầu Ðạo đông lắm, Lão chẳng thế cho thi đặng…. Vậy Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu kêu ra mỗi lớp 10 người cho Lão tuyển chọn.

Chư Sơn, chư Thổ nhơn toàn thâu. Nghĩa, Tương, Tôn, chư Hiền Hữu đợi lịnh Thầy nghe. Thượng sớ.

Hương Thanh, Hiền Muội khá thâu sớ Nữ phái. Toàn thâu.

Hương Lựu, em mời Nữ phái lui ra….

Toàn thâu, bỏ tên Nguyễn Văn Dần, Nguyễn Văn Ðó.

Chư Hiền Muội Minh Sư an lòng hành Ðạo; Lão hằng giúp đỡ cầu khẩn Thầy cho các em. Các em lui….

Chư Ðạo Hữu nhập nội nghe dạy. Chư Hiền Hữu nghe.

Ðạo của Thầy ngày nay và từ đây sắp tới nhơn loại hoan nghinh lắm đó. Lão rất vui mừng thấy hạnh của chư Hiền Hữu công quả trong lúc Tam Kỳ Phổ Ðộ lắm nỗi nặng nề.

Mười phần nhơn sanh, chư Hiền Hữu phải độ tới chín. Than ôi! Hễ Ðạo càng thạnh thì nghịch lại càng nhiều. Trên Chánh Phủ hằng để mắt nghi nan, dưới bọn ma hồn quỉ xác theo kích bác, chư Hiền Hữu phải chịu và sẽ phải chịu hổ nhục trăm điều.

Nếu Lão có lời căn dặn là thấy sự cực nhọc của chư Hiền Hữu muốn toan cất bớt, nên phải dặn lấy sự cẩn thận nhịn nhục, dè dặt mà hành Ðạo. Chánh Phủ hằng dòm hành chư Hiền Hữu. Nghĩ nỗi buồn cười… trị nhi vô giáo, nay đặng hữu trị hữu giáo mà lại nghi nan. Ấy cũng một lũ phàm.

Lão khen nhiều người chẳng kể quyền cao tước trọng, phế trọn sự đời mà hành Ðạo, nhứt là người đương thời dưới quyền Chánh Phủ như hai cột Ðạo là Tương, Trang; kế nữa người đại công là Hóa. Chẳng cần phải nói đến mấy em nhỏ chịu cực nhọc cùng Ðạo trăm điều. Khen thay, dường ấy mà chẳng một lời than thở.

Lão mới để dạ lo lường; nếu Lão nói rõ ra, e cho chư Hiền Hữu phải kinh khủng sợ sệt nên dặn rằng: Ðạo vốn nơi Cơ Bút mà phát thành. Vậy Lão khuyên cẩn thận cho lắm. Ðời với Ðạo chẳng đồng; tuy biết có Ðời mới có Ðạo, có Ðạo mới nên Ðời; nhưng Ðạo Ðời hằng nghịch lẫn. Vậy Lão tỉ thí như trong bọn của chư Hiền Hữu muốn toan phản loạn nắm cơ viết đùa ra hay là quỉ nhập viết ra rằng: Thầy xúi chư Hiền Hữu làm giặc thì Ðạo phải thế nào?

… Trả lời….. Cười…. Nếu nói dễ dàng dường ấy còn luận đến làm gì.

… Như Lão chẳng vì lời Thầy dặn bảo thì đã cấm Cơ Bút rồi; vậy Ðạo chưa thành, Lão kỳ tới cuối tháng sáu năm tới thì cấm tuyệt Cơ Bút. Còn nay dạy Ðạo thì: Cư, Tắc phò. Ðại Ðàn: Ðức, Hậu, Mỹ Ngọc và Sang phò. Còn kỳ dư dùng khai Tiểu Ðàn mà thôi, nghe à…. Phải nhập hội liền; phò loan cho Thầy phong Thánh.


NGỌC HOÀNG THƯỢNG ÐẾ
VIẾT CAO ÐÀI GIÁO ÐẠO NAM PHƯƠNG

Các con,

Nhị Chưởng Pháp, nhị Ðầu Sư tọa vị.

Ðạo Quang, con phải quyền Chưởng Pháp.

Nương, Thầy dặn con, con chẳng hề nghe đến. Thầy muốn bỏ, song vì cựu vị nên chẳng đành. Từ đây phải lo Ðạo nghe. Thầy phong con chức Thái Ðầu Sư, phải hành Ðạo mà hiệp sức phổ độ phái Thái. Thái Minh Tinh bị Lý Bạch cách chức.

Nghĩa, con giáng tửu nghe. Thầy phong cho con chức Phối Sư phái Ngọc, phải hiệp công cùng Trang mà độ nhơn sanh nghe. Chức phận quan tước con chẳng đặng một phần trăm Thiên tước, con liệu lấy.

Tôn, con phải lo phổ độ nhơn sanh Trung Huê và Cao Miên, Thầy phong cho con chức Phối Sư phái Thượng.(*1)

Thơ Thanh, con tiếc chi thằng đó, Ðào Bá Nhẫn hành Ðạo gì?

Minh Ðạo vào: Bỏ Thầy, quên bạn, phải hạnh kẻ chơn tu vậy chăng? Từ khi ta tha ngươi cho phục chức ngươi làm gì? Phải công quả đủ ba tháng chẳng cho về chùa, rồi sau Ta sẽ định…. Lui….

Các con khai hội, Thầy ngự.

Thơ, con khá mượn Cư, Tắc phò loan tại Thánh Thất con đặng Thầy dạy việc, Thầy ngự.

Trước mắt chư Thần, Thánh, Tiên, Phật, phải cải Luật cho nghiêm chỉnh; Thầy khuyên Thái Bạch cho kẻ hầu săn sóc các con.


Phụ ghi: (*1) Tôn chúng tôi nghĩ có thể là Tông: Theo tài liệu từ quyển Tiểu Sử Ðức Quyền Giáo Tông Thượng Trung Nhựt, Ðức Quyền Giáo Tông đọc bài ai điếu cho Phối Sư Thượng Tông Thanh (Vương Thành Tông) qui liểu ngày 24 tháng 10 năn Quí Dậu (1933).