59. Ngày 16-01-1927 (âl. 13-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch dạy lập Tân Luật & thâu Môn Ðệ.

Dimanche 16 Janvier 1927 (13-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Lão khen chư Ðạo Hữu, đại hỉ, đại hỉ, đại hỉ.

Thượng Tương Thanh, coi Lão hành sự mà học chước.

Mời Chưởng Pháp phái Nho. Chư Hiền Hữu bình thân. Ðứng bài ban.

Chưởng Pháp, Ðầu Sư tọa vị. Phối Sư Tam Giáo tới trước.

Thái Thơ Thanh phải ôm bộ Chú giải các Luật, Tân Luật của chư Hiền Hữu cải đó nữa.

Thơ Thanh ôm chí mày dâng cho Tương Thanh, rồi Tương Thanh cũng phải làm như vậy mà giao cho Trang Thanh phò.

Bái nhau….

Trang Thanh ôm Luật, hiệp với nhị vị Hiền Hữu đến dâng cho ba vị Ðầu Sư. Ba vị Ðầu Sư đồng đứng dậy bái mà tiếp Luật một lượt, thế nào sáu bàn tay đều có trong mấy bộ Luật.

Ngay giữa….

Cả ba tiếp dâng lên Chưởng Pháp. Hai vị Chưởng Pháp cũng phải bái mà tiếp một lượt, đội dâng lên Ðại Ðiện.

Day vô … Ðưa lên chí trán nghe dạy:

Lão giao Luật này cho nhị vị Chưởng Pháp xem xét lại nữa trong một tháng phải rồi mà giao lại cho Hộ Pháp cầu Lão sửa Luật. Phải làm một phòng thanh tịnh mà giả làm Hiệp Thiên Ðài; Thập Nhị Thời Quân phải có mặt; Thượng Sanh, Thượng Phẩm phải có mặt khi cầu Lão. Phải tái cầu nghe dạy.

Nhị vị Chưởng Pháp đem Luật để ngay tượng Lão một đêm nay. Dương phải đội Hiệp Chưởng Như Luật và Ðấp Khâu Như Luật (Yết Ma).

Nương phải sắm Thiên phục như Thơ Thanh vậy nghe.

Ðem Luật để lên rồi xuống tọa vị.

Lên đầu … để xuống ….

Chư Thiên Phong đồng lạy Thầy.

Tái Cầu: THÁI BẠCH

Ðại hỉ.

Nhiều điều mầu nhiệm của Ðạo còn thiếu sót lắm… Cười….

Những điều ấy chư Hiền Hữu biết đâu mà lập cho đặng; mà lập quyền hành gì mà lập cho đặng?

Hại thay, nếu chẳng có những cơ mầu nhiệm bí mật ấy thì chẳng thành Luật. Nếu chẳng thành Luật thế nào đặng thành Ðạo… Cười….

Lão sẽ tâu cùng Ðại Từ Ðại Bi, xin thêm vào Luật những điều bí mật yếu trọng ấy.

Vậy chư Hiền Hữu cũng phải cầu khẩn với Lão nội hạ tuần tháng nầy thì khởi nguyện. Dặn các Thánh Thất, các Ðạo Hữu phải để lòng thành khẩn nguyện, hiệp sức làm một với Lão mà nài xin Thánh Luật nghe à… Cười….

Ðạo đã thành, Ðạo đã mạnh, cho đến đổi trái Càn Khôn này dở hổng lên khỏi ngất mấy từng, làm cho các Tôn Giáo đã lập thành trên mặt địa cầu nầy phải kinh khủng sợ sệt… Cười….

Chư Hiền Hữu cầm trọn nhơn loại vào tay, Lão hỏi có chi quý trọng mạnh mẽ bằng chăng?… Hay….

Hễ Ðạo trọng thì tức nhiên chư Hiền Hữu trọng. Vậy thì chư Hiền Hữu biết trọng mà lo sửa vẹn người đời.

Từ đây Lão hằng gìn giữ chư Hiền Hữu hơn nữa, nếu thoảng Lão ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân minh là cố muốn giồi giá trị của chư Hiền Hữu thêm cao trọng nữa. Vậy Lão xin đừng để dạ phiền hà nghe….

Thượng Trung Nhựt bạch trả lời câu hỏi của Lý Ðại Tiên về sự Cơ Bút.

… Chẳng phải vậy gọi là chắc chánh trị; muốn thế nào đặng thế ấy. Nhứt là quốc gia chư Hiền Hữu còn dưới quyền Chánh Phủ Lang Sa cai trị, Lão tưởng chẳng nói thì chư Hiền Hữu cũng đủ hiểu, mấy đứa nhỏ là mấy Tướng Soái, Thầy lập thành Ðạo. Vậy cứ tuân y theo lời Lão dặn, nếu muốn chắc nữa cứ đem tên chúng nó cả thảy là mười lăm đứa với Mỹ Ngọc mà tuyên bố cho cả quốc gia biết thì đủ.

Nhưng Lão dặn thêm một điều nầy là cả thảy mấy em chẳng phải phò loan đặng huyền diệu hết. Như kể ra thì có ba cặp mà thôi, còn các cặp khác phải cẩn thận cho lắm vì Thần chúng nó không đủ trọn mà cầm tánh mạng nhơn sanh hay là ngăn ngừa tà ma quỉ mị xung nhập nghe à.

Viễn Thanh, đến ngày nay Hiền Hữu cũng chưa có Thiên phục há! Cười…. mà cũng vì Hiền Hữu chưa cố công hành Ðạo đó nữa Lão cám ơn Hiền Hữu.

Thượng Trung Nhựt, những mấy miếng Thiên Nhãn Hiền Hữu cũng nên thâu nạp cho đẹp lòng Thầy… Cười….

Chiêu khẩn vái thường ngày ăn năn sám hối, lo tận tâm cùng chư Hiền Hữu hành Ðạo.

Thầy xin Lão tha, song tha sao cho tiện, nếu chẳng giữ nghiêm, Ðạo phải loạn.

Lão chẳng tha, nhưng mà Thiên Nhãn chư Hiền Hữu thâu dụng đặng cho thuận theo Thánh ý, lại cũng chỉ rõ cho đời hiểu rằng chư Hiền Hữu đã mang hàm oan buổi trước vậy.

Lão dạy để Luật nơi Ðại Ðiện trọn đêm nay, mai hai vị Chưởng Pháp phải cầu cơ cho Lão giao lại. Chư Hiền Hữu đặng đầy ơn Thầy. Lão rất cám ơn lắm đó.


Phụ ghi: “Từ đây Lão hằng gìn giữ chư Hiền Hữu… … là cố muốn giồi giá trị của chư Hiền Hữu… …”, Thánh Ngôn Hiệp Tuyền quyển 1 bài 62 in là: “Lão hằng gìn giữ cho chư Hiền Hữu… … là có ý muốn giá trị của chư Hiền Hữu … …”

 

Dimanche 16 Janvier 1927 (13-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Chư Thiên Phong và chư Ðạo Hữu bình thân.

Cảm thay, chư Ðạo Hữu và chư Ðạo Muội nghe. Cây trường tráng mộc, tục gọi là cây trai dầu để trăm ngàn năm đem ra dùng thì nó vẫn còn tươi như khi mới đốn. Người Thổ nhơn gốc con cái nhà Tần, biết Ðạo Phật, chẳng biết Ðạo Nho, một phen lầm lỡ phải đọa muôn đời.

Nước gần tiêu diệt, may thay Thầy đã đến mà chúng nó cũng là con yêu dấu của Thầy, hay đặng tự nhiên đến… Cười… Vì vậy mà Thầy hằng nói với Lão rằng: Khi Môn Ðệ Ta đến đâu thì là cây cờ hiệu Ta cặm nơi đó. Các con Ta trong các nước hễ thấy thì đến, trừ ra loài “Tà Thần Tinh Quái”… Cười… Thật quả vậy chư Sơn Thổ nhơn cần phải chịu dạy dỗ nhiều lắm đó. Thâu… biểu ra cho kẻ khác vào.

Nữ Thổ nhập nội. Chư Ðạo Muội khá học gương đạo đức của họ nghe. Ðem trở lại gần đây… Lui… Cười… Chư Ðạo Hữu thấy đức tin của người Thổ lớn là dường nào chưa, chẳng phải như người Nam vậy. Ôi! Thương thay! Một nước chẳng Ðạo nhà thì thế nào đặng vậy. Từ lớp mười người vào trong. Thâu.