62. Ngày 19-01-1927 (âl. 16-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Mercredi 19 Janvier 1927 (16-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Bình thân … Miễn lễ.

Thổ nhơn Nam Nữ đồng nhập nội.

Tường, nhớ dặn chư Sơn giữ Trai nghe. Thâu… Lui.

Nữ phái mười người vào một lượt, đọc tên mau.

Liên:

Liên huê mấy thức chẳng phai màu,
Giữa chốn bụi nhơ giữ phẩm cao.
Mây gió đành thân đem chứa giọt,
Ngàn năm trinh tiết phận yêu đào.

Thâu

Dầu:

Dầu hay chớ ỷ một mình hay,
Dưới thế gian xem lắm trí tài.
Ô hám biết mình không thấy chúng,
Cơn mê thừa bếp mới nhà ngoài.

Bỏ Dầu.

Thượng Trung Nhựt cầu hỏi kiểu Hiệp Thiên Ðài. Trưa mai Lão vẽ. Toàn thâu.