63. Ngày 20-01-1927 (âl. 17-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch dạy thi văn (Ðiệu văn Ðộng Ðình: Biến hóa Thập Nhị Khai Thiên) & thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Jeudi 20 Janvier 1927 (17-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Nhu,

Lão dạy lập Hiệp Thiên Ðài tạm trong khi sửa Luật, chớ chánh Hiệp Thiên Ðài chẳng phải như vậy.

Bề cao 9 thước mộc.

Bề đàn cho tới nóc là 8 thước mộc.

Bề ngang bằng bề ngang Thánh Thất.

Phải làm thang lầu ngay Ðại Ðiện cho Hộ Pháp đi thẳng một đường từ Hiệp Thiên Ðài vào Ðại Ðiện hiểu à.

Bề sâu 4 thước Lang sa.

Lão dạy văn. Chư Nhu ngồi kiết tường. Thượng Phẩm Hiền Hữu có điệu biến hóa số 1. Bốn bài kia rồi, bây giờ lấy lại số 1 Lão tiếp nữa.

Số: 1 Trên là Tứ Thời, giữa Tam Tài gọi điệu văn Tam Tài.

Nhơn vật khác vời,
Vị chữ kim thời,
Phong dời tục đổi,
Ðiền viên đất nổi lên vàng,
Oằn vai nông chịu muôn ngàn thuế sưu.
Tròn năm luống phận cần cù,
Không nuôi thê tử không bù thân sanh.
Nhỏ tùng đinh,
Lớn tùng binh,
Già nằm canh.
Mảnh tơi còn phận chưa lành,
Máu đưa quan núc mỡ dành làng ăn.
Thân trâu phải chịu nhọc nhằn,
Ðòn roi lão mục, tiếng dằn thằng chăn.
Phải tùy phương nắng, dõi dắn dai dù.


Jeudi 20 Janvier 1927 (17-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Miễn lễ … Bình thân. Lui.

Kêu Bửu Phước. Lão phong cho Hiền Hữu chức Thái Giáo Hữu.

Hứa nhập Thổ nhơn.

Tường dặn chư Sơn thủ Trai nghe. Thâu … Lui.

Nữ phái thượng sớ.

Mảng:

Mảng trông nguyệt lặn với hoa khai,
Buổi biết nên thân phải ép nài.
Một thấy mười không đời há rõ,
Khen chê miệng thế mặc chê bai.

Thâu hết bỏ Mảng. Lui.

Nguyên về tập tánh cho có Ðạo tâm nghe. Ðừng tưởng ham vui đến thử. Thâu …. Lui.

Dày:

Dày công rán lấy tấm thành thờ,
Một Ðấng khai Thiên đã giáo cơ.
Phước lộc tùy nên công quả để,
Ngày sau con cái đặng nương nhờ.

Thâu

Hạnh:

Hạnh tu đã chịu lắm cay chua,
Ðạo thế cho xong mới đến chùa.
Trăm nết mình đây còn phải đổi,
Lựa là xử thế luống tranh đua.

Thâu hết bỏ Hạnh.

Cam:

Cam La sớm phận đã nên quan,
Mình thiệt thòi thôi cứ việc làng.
Một gánh một bưng chi tưởng dễ,
Ðeo mình cho nặng lết lang thang.

Thâu

Trí:

Trí để chẳng toan gánh vác đời,
Chẳng nên quan cả đặng cao ngôi.
Thôi ban Giáo Hữu lo cho kẻ,
Bị nẻo trầm luân bước khó dời.

Thâu. Bỏ Xương.

Chiếm:

Chiếm công phải gắng Ðạo lo lường,
Thấy phận gian truân Lão cũng thương.
Về tập ăn chay cùng kiếm phước,
Lại đây Lão sẽ chỉ nên phương.

Thâu

Thượng Trung Nhựt, Hiền Hữu cấm đừng cho kẻ nào ăn mặc vô lễ vào Ðại Ðiện nghe.