64. Ngày 21-01-1927 (âl. 18-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch dạy thi văn (Ðiệu văn Ðộng Ðình: Biến hóa Thập Nhị Khai Thiên) & thâu Môn Ðệ.

Vendredi 21 Janvier 1927 (18-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Ngồi kiết tường. Thượng Trung Nhựt bạch hỏi kiểu Thiên Phục Thái Giáo Hữu. Mặc như các Giáo Hữu phái Thượng, màu vàng.

Hộ Pháp, Hiền Hữu ngâm hết.

Hay! Nhưng Hiền Hữu nhớ thuộc lòng mỗi bài Lão cho nghe… Lão tiếp.

No-2 Trên là Bát tuyết, giữa là Ngũ hành, gọi là điệu văn Ngũ Hành.

Một thổ võ xưa kia nên tuấn tú,
Bị tay phàm làm xấu nét phong quang.
Ôi! Thương thay cho cẩm tú giang san,
Ðầy sông ngui ngút khói thuyền,
Ðầu non súng giữ, cuối triền gươm đoanh.
Công dân đắp lũy bồi thành,
Tay mình lại cột lấy mình thảm thay.
Nỗi lương tháng bổng ngày,
Nỗi tiền hỏi bạc vay,
Nỗi trả thuế đóng bài.
Thợ hay đầy đủ đức tài,
Giũa đêm chẳng đủ, bào ngày không kham.
Miệng ăn quá sức tay làm,
Thê nhi thiếu kém thân phàm chẳng no.
Cũng trò.

 

Vendredi 21 Janvier 1927 (18-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Miễn lễ… Bình thân….

Tường, dạy người Thổ trước rồi mới tới mấy người Trung Huê, đừng để lộn nhau như vậy… Biểu chúng nó quì…. Thâu…. Lui.

…. Cười… Chư Ðạo Muội học gương của đờn bà Thổ nghe.

Trung Huê:

Khôi:

Khôi tinh nhứt thế đáo trung ba,
Thiên hạ nhị phân tại Nhỉ Hà.
Tấn giả vô mưu an bá tánh,
Nể phu nan thoát nạn can qua.

Trị:

Trị giả thị bình loạn giả khuynh,
Trung Huê hữu nạn tại đao binh.
Khả tu trạch kế cư ngoại quốc,
Mạc hám cường tranh thất thế tình.

Long:

Long phi yểu yểu tận đông hườn,
Nam Bắc đồ vương mạc cảm đương.
Phục quốc nhứt triều, triều nội loạn,
Thùy văn khả cứu thế hườn hương.

Thâu

Nữ phái 10 người.

Chác:

Chác hờn mua oán cũng vì người,
Sự thiệt mà ra một trận cười.
Nuốt tiếng chưa qua Trời Ðất chép,
Thông điều đạo hạnh khá nghe lời.

Thâu hết.

An:

An vui khá giữ một lòng thành,
Mặc kẻ khôn ngoan quỉ chước lanh.
Ðưa khách thuyền Tiên ngừa trước ngõ,
Phân minh tội phước khá nên dành.

Thâu hết.

Nghiên:

Nghiêng triền hiếu nghĩa gánh đôi vai,
Phải xử cân phân nết gái tài.
Mặc kẻ xúi hư cùng giục lỗi,
Nên mình gẫm đáng đủ hòa hai.

Thâu hết.

Lẫm:

Lẫm cao đừng tưởng phận nên giàu,
Ngảnh lại coi đời vắn biết bao.
Trăm tuổi chưa vui cơn mộng điệp,
Ðã tiêu hết nghiệp khác xưa nào.

Nam toàn thâu. Bỏ Phạm Văn Ðậu.