66. Ngày 23-01-1927 (âl. 20-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch dạy thi văn (Ðiệu văn Ðộng Ðình: Biến hóa Thập Nhị Khai Thiên), thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Dimanche 23 Janvier 1927 (20-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Ngồi kiết tường nghe Lão dạy văn:

Ngụ đời Số 4: Trên là Thập Nhị Thời. Giữa là Thập Ðiện Diêm Cung. Gọi là điệu văn Thập Ðiện.

Kìa Quan viên Chức sắc bôn chôn, cũng lũ dại học khôn,
Nọ binh lính Tổng làng chộn rộn, cũng lũ ngu ăn hổn.
Mua phẩm hàm tước hộ cầu tôn, tiền ngàn không sợ tốn.
Cửa công huyện mãn nha còn,
Dạ thưa lưỡi mỏi, cúi lòn lưng cong.
Lằn xanh ưa hửi mùi đồng,
Ham thân nô lệ mến vòng tôi con.
Lớp lương tháng chẳng tròn, nỗi vợ con ương yếu,
Rủi phải cơn thốn thiếu, chịu người níu kẻ đòi.
Ðã quen tiếng buộc lời lơi,
Gian làm ra phải lỗi dời thành ngay.
Dày công đếm số mề đay,
Mực văng nhuộm tánh, viết mài tiêu tâm.
Có chi ham ….


 

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Chúng Sanh. Bình thân.

Tường, Hiền Hữu dặn chư Sơn thủ trai. Thổ nhơn quì…. Thâu … Lui. Nữ phái thượng sớ.

Rỡ:

Rỡ ràng đặng thấy Ðạo khai thành,
Ðộ tử cũng còn tính độ sanh.
Ðặng sống ngày nay xem tạng mắt,
Công phu dành để dạ làm lành.

Thâu … Lui.

Thê:

Thê hiền còn thuở lập chồng sang,
Phải biết tôn trong mới tới làng.
Gìn dạ nhớ chồng là chúa vợ,
Ðừng lời phạm thượng thói nghinh ngang.

Thâu

Phận:

Phận còn nhiều nỗi chịu buồn vui,
Phải biết gian truân mới biết mùi.
Trần tục lắm điều cay đắng ẻ,
Chôn thân đừng để kiếp căn vùi.

Thâu

Ngàn:

Ngàn năm ít kẻ để danh nêu,
Ðạo đức nên trang phải biết điều.
Danh lợi là tuồng đày đọa phận,
Thương thân phải hiểu máy Thiên Ðiều.

Thâu

Tre:

Tre tàn măng mọc cuộc đời in,
Ðánh lận mưu sâu khá giữ mình.
Già chết chớ còn bầy trẻ sống,
Tham người, người cũng biết tham mình.

Thâu

Sương:

Sương bay sáu tháng bởi người oan,
Bổn tánh phàm nhân ít hiểu nhàn.
Công khó hay than cho nỗi khó,
Ðiều sang tánh lại hám mùi sang.

Thâu

Thêu dệt hay lo nói chuyện người,
Nhiều phen hại kẻ tưởng là chơi.
Ðừng đừng có nết hay chê lẫn,
Phán đoán người duy có một Trời.

Toàn thâu. Lui …