70. Ngày 27-01-1927 (âl. 24-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch & Quan Âm Như Lai thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Jeudi 27 Janvier 1927 (24-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Lão chẳng ở lâu đặng nhứt là chánh Tý Lão phải chầu. Vậy chư Ðạo Hữu thâu hết kẻ cầu Ðạo, bỏ tên: Chính, Hoài, Vị.

Bần Ðạo biểu Thái Bính Thanh cứ lo thuốc cho Tiếng, nhưng trước khi uống phải dâng lên Ðiện mà cầu Thầy nghe à! Dầu Tiếng uống thuốc độc cũng mạnh… Cười… Kêu hết Ðạo Hữu Soài Riêng vào mau.

Chư Ðạo Hữu đừng vì buồn riêng mà làm cho Ðạo phải mang tiếng. Phải ẩn nhẫn nhịn nhục mới đắc kỳ sở nguyện. Chẳng ai phạm đến oai linh Thầy mà thoát khỏi hình phạt.

Thượng Trung Nhựt viết thơ cho Le Fol hay.


 

Tái Cầu: THƯỜNG CƯ NAM HẢI QUAN ÂM NHƯ LAI

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội,

Chư Ðạo Hữu thất nghiêm, thất kỉnh mạng lịnh Lý Ðại Tiên hà cớ.

… Lý Ðại Tiên đại nộ.

Chư Ðạo Hữu Thủ Dầu Một khả thính:

Lập thành Ðại Ðạo tại Nam phương,
Bả đắc kỳ mưu nhược thắng cường.
Lân hiện châu U chơn Thánh xuất,
Tự quân vấn đắc chiếm hà phương.

Khả lập đại công, hậu nhựt trọng dụng. Kim nhựt Ðại Hội Bạch Ngọc Kinh, ngã bất thế duy trì.