68. Ngày 25-01-1927 (âl. 22-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch dạy thi văn (Ðiệu văn Ðộng Ðình: Biến hóa Thập Nhị Khai Thiên), thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Mardi 25 Janvier 1927 (22-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Nhu,

Ngồi kiết tường. Thượng Phẩm, Lão tiếp 5 tiếng. Ðiệu văn “Thập Nhị Khai Thiên Ðộng Ðình Hồ”.

Ngụ đời số 6:

Thân đói khô như nhộng,
Hỏi ăn chi đặng sống.
Rằng hớp khí thanh không.
Lánh thân khóm bá rừng tòng,
Tiều chưa thoát khỏi trong vòng tôi con.
Cây ăn lưỡi búa đã mòn,
Rừng cao hết củi nồi còn không cơm.
Lão Lục ngó lườm lườm,
Chú Săn đơm khẩu súng.
Non xanh vắng gót anh hùng,
Bỏ cơn Võ Kiết lánh vòng Văn Vương.
Thành Thang buông mặt lưới trương,
Biết khôn cầm thú kiếm đường cao sâu.
Nạn củi quế gạo châu, Thiên sầu Ðịa thảm …

 

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Bình thân. Thâu Thổ nhơn…. Lui.

Thượng Trung Nhựt, chư Nhu cũng còn uống rượu? Thôi để Lão đuổi. Nữ phái thượng sớ.

Cường:

Cường tranh chẳng mất đức hao thần,
Phủi trọn nợ trần mới khỏe thân.
Ham buộc nhiều ngoai thêm khó mở,
Ðến nhiều phận phải mất hao phần.

Siêu:

Siêu phàm chẳng khó đó đời ôi,
Chẳng quá ba phen cứ nhịn lời.
Lòng chánh tự nhiên sanh chất chánh,
Ðua chen đường Ðạo giống đua đời.

Thâu

Bưởi:

Bưởi bồng đừng mượn tiếng khua lời,
Dưới thế ai ai cũng một Trời.
Thương lẫn nhau còn xem xét lẫn,
Mình đi phải nẻo chỉ người đời.

Thâu

Thu:

Thu về năm mãn chẳng lo xuân,
Cái phấn thiên hương vẫn có chừng.
Quá lứa lựa nơi thưa thất nguyện,
Phẩm hàng chánh thất liệu cân phân.

Thâu

Son:

Son sắt một lòng vẹn tiết trinh,
Dầu Trời xem xét tấm lòng mình.
Thay hương chưa phải thay nguyên kiếp,
Mất xác dễ nào mất vẻ linh.

Thâu

Trung Nguyên nhơn thượng sớ:

Nhơn linh địa kiệt đáo tùy thì,
Mạc hám tâm truyền thị giữ phi.
Nhứt mạch đồng môn hồi nhứt Ðạo,
Thiên khai dĩ định tảo vi trì.

Tịnh:

Tịnh tâm rán hỏi thử lại mình,
Ðã chịu bao phen chúng dễ khinh.
Biết đặng lòng người đời khó độ,
Ðể đôi mắt thịt cứ xem hình.

Thâu

Trọng:

Trọng thân thì ắt biết trọng đời,
Cả hết loài người cũng vốn người.
Nâng đỡ thương nhau trong xã hội,
Nghịch nhau lẽ phải nghịch cùng Trời.

Dương:

Dương danh chẳng phải tại trường quan,
Nước Ðạo là danh hưởng lạc nhàn.
Lãnh chức Lễ Sanh lo phận sự,
Ngày sau chức trọng sẽ dành ban.

Cảnh:

Cảnh xưa ra vẻ có oai linh,
Khen bụng có nhơn lại có tình.
Giáo Hữu chức ban lo độ chúng,
Trị người trong Ðạo lấy công bình.

Thầy dặn có điều nói với Hộ Pháp, chư Ðạo Hữu lui hết thảy ….