69. Ngày 26-01-1927 (âl. 23-12-Bính Dần): Ðức Thái Bạch Thâu Môn Ðệ và dạy đạo.

Mercredi 26 Janvier 1927 (23-12-Bính Dần).

THÁI BẠCH

Hỉ chư Ðạo Hữu, chư Ðạo Muội, chư Chúng Sanh,

Cười…. Chư Ðạo Hữu biết ngày nay là ngày Ðại Hội Bạch Ngọc Kinh, chư Thần, Thánh, Tiên, Phật đều về mà còn cầu…. Nếu chẳng phải Hộ Pháp và Thượng Phẩm phò loan thì quỉ đã nhập rồi.

Toàn thâu.