12 Octobre 1926- Thánh-giáo dạy mặc đồ bô vải

12 Octobre 1926

Thầy
Các con

Vì tại sao Thầy muốn cho các con mặc đồ bô vải chăng?

Vì bô vải là tấm gương đạo-đức; các con đã rõ Ðạo thì phải biết đức cần kiệm là đức hạnh đầu trong lúc các con còn ở thế-gian nầy. Như sự lãng phí se-sua ở đời nầy Thầy cũng cho là một việc tổn đức vậy.