Dimanche 24 Octobre 1926- Thánh-giáo dạy rằng: Thầy là chư Phật, chư Phật là Thầy v.v… và đồ lễ cúng như Tam-Bửu thì: Rượu là khí, bông là tinh, trà là thần

Phước-Linh-Tự
Dimanche 24 Octobre 1926
15 tháng 9 năm Bính Dần

Thích-Ca Mâu-Ni-Phật Tá-Danh
Cao-Ðài Tiên-Ông Ðại Bồ-Tát Ma-Ha-Tát
Giáo-Ðạo Nam-Phương

Vì Tân-Luật chưa ra nên Thầy phải giải.

Ðã có Thánh-Tượng Thầy, thì là cốt Ngọc-Hoàng còn để lại chẳng có nghiã chi hết. Thầy nói cho các con rõ: Vì cớ nào trước từ Nhứt-Tổ chí Lục-Tổ thì thờ Thầy ngồi trước, vì trước là lớn phải vậy.

Khai Thiên-Ðịa vốn Thầy, sanh Tiên, Phật cũng Thầy; Thầy đã nói một chơn-thần mà biến Càn-Khôn Thế-Giái và cả nhơn-loại. Thầy là chư Phật, Chư-Phật là Thầy.

Các con là Chư-Phật, Chư-Phật là các con.

Có Thầy mới có các con, có các con rồi mới có các chư Thần, Thánh, Tiên, Phật.

Thầy khai Bát-Quái mà tác thành Càn-Khôn Thế-Giái nên mới gọi Pháp; Pháp có mới sanh ra Càn-Khôn vạn vật rồi mới có người, nên gọi là Tăng.

Thầy là Phật chủ cả Pháp và Tăng, lập thành các Ðạo mà phục-hồi các con hiệp một cùng Thầy.

Thầy lập Phật-Giáo vừa khi khai Thiên, lập Ðịa, nên Phật-Giáo là trước, kế Tiên-Giáo, rồi mới tới Nho-Giáo. Nay là hạ ngươn hầu mãn, phải phục lại như buổi đầu, nên phải phản tiền vi hậu.

Tỉ như lập Tam-Giáo quy nhứt thì:

Nho là trước
Lão là giữa,
Thích là chót.

Nên Thầy phải ngồi sau chư Phật , Tiên, Thánh, Thần mà đưa chúng nó lại vô-vi chi khí, chính là Niết-Bàn đó vậy. Còn cỗ lễ cúng thì:

Rượu là KHÍ
Bông là TINH
Trà là THẦN.