15 tháng 9 năm Bính Dần- Thánh-giáo giao cho Hồ-Quang-Châu mở Ðạo Trung-Kỳ. Tái cầu Thầy dạy chánh-trị với Ðạo chẳng buổi nào liên hiệp cùng nhau

15 tháng 9 năm Bính Dần
(Khai đàn tại nhà Mr Hồ-Quang-Châu, Phan-Thị-Lân)

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Hỉ chư Môn-đệ, hỉ chư nhu.

Châu nghe dạy:

Từ đây nòi giống chẳng chia ba,
Thầy hiệp các con lại một nhà.
Nam,Bắc cùng rồi ra Ngoại-Quốc,
Chủ quyền chơn-Ðạo một mình Ta

Thầy sẽ giao trách nhậm trọng hệ cho con truyền Ðạo Trung-Kỳ, rán tập tành đạo hạnh.

Thơ, con phải khai rộng Thánh-Thất cho chúng sanh cầu Ðạo, đừng phân sang hèn, ai ai đều cũng con Thầy. Con khá khuyên chư nhu đến Thánh-Thất cầu Ðạo nghe!

TÁI CẦU

Thầy, các con.

Ðạo-Quang, con cứ khai đàn cho chúng nó, và chỉ cách thờ Thầy theo Tân-luật, cần chi chúng nó phải cầu Ðạo, vốn là Môn-đệ Thầy rồi.

Cười…

Chẳng hiểu đến chừng nào các con mới biết rõ Thầy là ai?

Thảm thay!… Thương thay?

Trung, mặc kệ nó, chúng nghi cho các con lo Quốc-sự, Thầy vì các con xin lắm, mới ép lòng chịu vậy; chớ Chánh trị với Ðạo chẳng buổi nào liên hịệp cùng nhau; Thầy nói ít, các con hiểu nhiều.