17-1-27- Thánh-giáo dạy rằng Thầy đến lập đạo thì phải vì đạo đức mà đạt đến phẩm vị cao thượng

17-1-27
14 tháng 12 năm Bính Dần

Thầy các con

Thượng-Trung-Nhựt, con là anh phải dạy lại các em một lần nầy là chót; Thầy vẫn đã thường nói rằng: Thầy đến lập cho các con một nền Chơn-Ðạo, tức là mỗi sự chi dối trá là chẳng phải của Thầy. Thầy đến là chủ ý dạy cả nhơn-sanh đặng hòa bình, chớ chẳng phải đến dục thêm nghịch lẫn nhau. Thầy lại thường nói rằng sự sang trọng vinh hiển của các con chẳng phải nơi thế-giái nầy. Thầy lại đến lập trong nước các con một nền Chánh Ðạo đủ tư cách độ rỗi chúng sanh. Các con và cả dân tộc các con vì nơi Ðạo mà đặng đoạt đến phẩm vị cao thượng; cái phẩm vị ấy do nơi đâu mà có? Là bởi đạo-đức của các con, đạo-đức thắng hung bạo là thường tình, các con hằng thấy sự đời thường vậy. Thầy là Ðấng Chí-Tôn, cầm quyền thưởng phạt, há lại không quyền hành mà làm mọi việc một mình Thầy đặng sao, lại phải sở cậy tay phàm, chẳng qua là Ðạo-Ðức thiếu kém các con đó, nó làm cho các con bị phạt. Từ đây phải tin tưởng một Thầy và nghe lời Thầy dặn: giữ Ðạo-Ðức cho bền, còn ngoại trừ sự chi nghịch với Chơn-Ðạo thì là mưu chước tà quái.

Thầy ban ơn cho các con.