Tây-Ninh 16-1-27- Thánh-giáo dạy dâng và tiếp Tân-Luật

Tây-Ninh 16-1-27
13 tháng 12 năm Bính Dần

Thái-Bạch

Lão khen chư Ðạo-Hữu… Ðại hỉ… Ðại hỉ…

Thượng-Tương-Thanh, coi Lão hành sự mà bắt chước.
Mời Chưởng-Pháp Phái Nho.
Thơ, chư Hiền-Hữu bình thân.
Ðứng dậy phân hai bang.

Chưởng-Pháp, Ðầu-Sư tọa vị. Phối-Sư tam Phái tới trước. Thái-Thơ-Thanh phải ôm bộ chú giải các luật, Tân-Luật của các Hiền-Hữu đến dâng cho ba vị Ðầu-Sư, ba vị Ðầu-Sư đồng đứng dậy bái và tiếp luật một lượt, thế nào sáu bàn tay đều có trong sáu bộ luật, ngay giữa, dạy cả ba tiếp dưng lên; Chưởng-Pháp cũng phải bái mà tiếp một lượt, đội dưng lên đại-điện, day vô đưa lên chí trán. Nghe dạy: Lão giao luật nầy cho nhị vị Chưởng-Pháp xem xét lại nữa, trong một tháng phải rồi mà giao lại cho Hộ-Pháp cầu Lão sửa Luật. Phải làm một phòng thanh tịnh mà giả làm Hiệp-Thiên-Ðài, Thập-Nhị-Thời-Quân phải có mặt, Thượng-Sanh, Thượng-Phẩm phải có mặt.

Phải tái cầu nghe dạy:
Nhị vị Chưởng-Pháp đem Luật dể ngay tượng Lão một đêm nay.
Dương phải đội Hiệp-Chưởng như Luật, đắp khậu như Luật.
Nương phải sắm Thiên-Phục như Thơ vậy nghe.
Ðem Luật để lên rồi xuống tọa vị, lên điện để xuống.
Chư Thiên-Phong đồng lạy Thầy.

TÁI CẦU

Thái-Bạch

Thiên-Ðiều mầu-nhiệm của Ðạo còn thiếu sót lắm.

Cười…

Những điều ấy chư Hiền-Hữu biết đâu mà lập cho đặng.

Hại thay! Nếu chẳng có cơ mầu-nhiệm bí mật ấy thì chẳng thành Luật, nếu chẳng thành Luật, thế nào thành Ðạo?

Cười…

Lão tâu cùng Ðại-Từ, Ðại-Bi, xin thêm vào luật những điều bí mật yếu trọng ấy; vậy chư Hiền-Hữu cũng phải cầu khẩn với Lão, nội hạ tuần tháng nầy thì khởi nguyện; dặn các Thánh-Thất, các Ðạo-Hữu phải để lòng thành khẩn: hiệp sức làm một với Lão mà nài xin Thánh Luật; nghe à.

Hễ Ðạo trọng thì tức nhiên chư Hiền-Hữu trọng, vậy thì chư Hiền-Hữu biết mình trọng mà lo sửa vẹn người đời. Từ đây Lão hằng gìn giữ chư Hiền-Hữu hơn nữa; nếu Lão ép lòng cầm quyền thưởng phạt phân minh, là có ý muốn giá trị của chư Hiền-Hữu thêm cao trọng nữa; vậy Lão xin đừng để dạ phiền hà nghe.