24-12-1926- Thánh-giáo dạy vì sao phải lập Tân-Luật

24-12-1926

Ngọc-Hoàng Thượng-Ðế Viết Cao-Ðài
Giáo Ðạo Nam Phương

Thầy mừng các con.

Các con ôi! Nếu nói rằng Thầy đã cực nhọc từ ngày khai Ðạo đến chừ, Ðạo đặng phổ thông mau chóng dường nầy, thì đáng lẽ Thầy mừng cho các con lắm mới phải…. Sao Thầy lại buồn??? Các con ơi! các con đã chịu lắm khổ não nơi biển trần nầy… Từ mười ngàn năm rồi, đã ở dưới quyền tà quái áp chế. Vì vậy mà Thầy phải phế hết Bạch-Ngọc-Kinh, Huỳnh-Kim-Khuyết, giáng trần độ rỗi các con, chớ chi Thầy đến mà làm cho giảm sự khổ não cuả các con chẳng đặng nữa thì thôi, lẽ nào còn lập Tân-Luật ràng buộc các con thêm nữa…. Vì cớ mà Thầy buồn…. Thầy tỏ thật, cái luật lệ, Thầy khiến các con hiệp chúng trí mà lập thành đây, nó có ảnh hưởng về đạo-đức Tiên-Phong Phật-Sắc cuả các con, nên Thầy buộc mình cam chịu vậy; chẳng luật lệ thì trái phép, mà trái phép thì làm thế nào vào Bạch-Ngọc-Kinh cho đặng…

Vậy các con rán làm phận sự cho hoàn toàn, rồi có Thái-Bạch giáng-cơ sửa luật.